پرش به

 • تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات
  تصویر

  سورس جدول مندلیف C++

  سورس مندلیف C++

  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
  بدون پاسخ

  #1

  hosseinfara4

  توی این سوس جدول مندلیف را کامل براتون نوشتم امیدوارم بدردتون بخوره

  01 struct Element
  02 {
  03 int atomicNumber;
  04 char* name;
  05 }; // end struct Element
  06  
  07 void setData(int a , Element &e)
  08 {
  09 e.atomicNumber=a;
  10 switch(a)
  11 {
  12 case 1 : e.name="Hydrogen";break;
  13 case 2 : e.name="Helium";break;
  14 case 3 : e.name="Lithium";break;
  15 case 4 : e.name="Beryllium";break;
  16 case 5 : e.name="Boron";break;
  17 case 6 : e.name="Carbon";break;
  18 case 7 : e.name="Nitrogen";break;
  19 case 8 : e.name="Oxygen";break;
  20 case 9 : e.name="Flourine";break;
  21 case 10 : e.name="Neon";break;
  22 case 11 : e.name="Sodium";break;
  23 case 12 : e.name="Magnesium";break;
  24 case 13 : e.name="Aluminium";break;
  25 case 14 : e.name="Silicon";break;
  26 case 15 : e.name="Phosphorus";break;
  27 case 16 : e.name="Sulfur";break;
  28 case 17 : e.name="Chlorine";break;
  29 case 18 : e.name="Argon";break;
  30 case 19 : e.name="Potassium";break;
  31 case 20 : e.name="Calcium";break;
  32 case 21 : e.name="Scandium";break;
  33 case 22 : e.name="Titanium";break;
  34 case 23 : e.name="Vanadium";break;
  35 case 24 : e.name="Chromium";break;
  36 case 25 : e.name="Manganese";break;
  37 case 26 : e.name="Iron";break;
  38 case 27 : e.name="Cobalt";break;
  39 case 28 : e.name="Nickel";break;
  40 case 29 : e.name="Copper";break;
  41 case 30 : e.name="Zinc";break;
  42 case 31 : e.name="Gallium";break;
  43 case 32 : e.name="Germanium";break;
  44 case 33 : e.name="Arsenic";break;
  45 case 34 : e.name="Selenium";break;
  46 case 35 : e.name="Bromine";break;
  47 case 36 : e.name="Krypton";break;
  48 case 37 : e.name="Rubidium";break;
  49 case 38 : e.name="Strontium";break;
  50 case 39 : e.name="Yttrium";break;
  51 case 40 : e.name="Zirconium";break;
  52 case 41 : e.name="Niobium";break;
  53 case 42 : e.name="Molybdenum";break;
  54 case 43 : e.name="Technetium";break;
  55 case 44 : e.name="Ruthenium";break;
  56 case 45 : e.name="Rhodium";break;
  57 case 46 : e.name="Palladium";break;
  58 case 47 : e.name="Silver";break;
  59 case 48 : e.name="Cadmium";break;
  60 case 49 : e.name="Indium";break;
  61 case 50 : e.name="Tin";break;
  62 case 51 : e.name="Antimony";break;
  63 case 52 : e.name="Tellurium";break;
  64 case 53 : e.name="Iodine";break;
  65 case 54 : e.name="Xenon";break;
  66 case 55 : e.name="Cesium";break;
  67 case 56 : e.name="Barium";break;
  68 case 57 : e.name="Lanthanum";break;
  69 case 58 : e.name="Cerium";break;
  70 case 59 : e.name="Praseodymium";break;
  71 case 60 : e.name="Neodymium";break;
  72 case 61 : e.name="Promethium";break;
  73 case 62 : e.name="Samarium";break;
  74 case 63 : e.name="Europium";break;
  75 case 64 : e.name="Gadolinium";break;
  76 case 65 : e.name="Terbium";break;
  77 case 66 : e.name="Dysprosium";break;
  78 case 67 : e.name="Holmium";break;
  79 case 68 : e.name="Thulium";break;
  80 case 69 : e.name="Ytterbium";break;
  81 case 70 : e.name="Lutetium";break;
  82 case 71 : e.name="Hafnium";break;
  83 case 72 : e.name="Tantalum";break;
  84 case 73 : e.name="Tungsten";break;
  85 case 74 : e.name="Rhenium";break;
  86 case 75 : e.name="Osmium";break;
  87 case 76 : e.name="Iridium";break;
  88 case 78 : e.name="Platinum";break;
  89 case 79 : e.name="Gold";break;
  90 case 80 : e.name="Mercury";break;
  91 case 81 : e.name="Thalium";break;
  92 case 82 : e.name="Lead";break;
  93 case 83 : e.name="Bismuth";break;
  94 case 84 : e.name="Polonium";break;
  95 case 85 : e.name="Astatine";break;
  96 case 86 : e.name="Radon";break;
  97 case 87 : e.name="Francium";break;
  98 case 88 : e.name="Radium";break;
  99 case 89 : e.name="Actinium";break;
  100 case 90 : e.name="Thorium";break;
  101 case 91 : e.name="Protactinium";break;
  102 case 92 : e.name="Uranium";break;
  103 case 93 : e.name="Neptunium";break;
  104 case 94 : e.name="Plutinium";break;
  105 case 95 : e.name="Americium";break;
  106 case 96 : e.name="Curium";break;
  107 case 97 : e.name="Berkelium";break;
  108 case 98 : e.name="Californium";break;
  109 case 99 : e.name="Einsteinium";break;
  110 case 100 : e.name="Fermium";break;
  111 case 101 : e.name="Mendelevium";break;
  112 case 102 : e.name="Nobelium";break;
  113 case 103 : e.name="Lawrencium";break;
  114 case 104 : e.name="Rutherfordium";break;
  115 case 105 : e.name="Dubnium";break;
  116 case 106 : e.name="Seaborgium";break;
  117 case 107 : e.name="Bohrium";break;
  118 case 108 : e.name="Hassium";break;
  119 case 109 : e.name="Meitnerium";break;
  120 case 110 : e.name="Darmstadtium(Ununnilium)";break;
  121 case 111 : e.name="Roentgenium(Unununium)";break;
  122 case 112 : e.name="Ununbium";break;
  123 }
  124 }
  125  
  126 void viewData(Element e)
  127 {
  128 cout<<e.atomicNumber<<"\t\t"<<e.name<<endl;
  129 }

   


  • Mafia_IRاز این پست تشکر کرده است

  همچنین به سورس, مندلیف, C++ نیز برچسب خورده است

  0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

  0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی