رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

LFI Dork

.

acion=act=action=API_HOME_DIR=board=cat=client_id=cmd=cont=current_frame=date=detail=dir=display=download=f=file=fileinclude=filename=firm_id=g=getdata=go=HT=idd=inc=incfile=incl=include_file=include_path=infile=info=ir=lang=language=link=load=main=mainspot=msg=num=openfile=p=page=pagina=path=path_to_calendar=pg=plikqry_str=ruta=safehtml=section=showfile=side=site_id=skin=static=str=strona=sub=tresc=url=user=

.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Local File Inclusion Dork


 


 


.!lfi /index.php?option=com_myblog&Itemid=12&task= "com_myblog"
!lfi /index.php?option=com_juliaportfolio&controller= "com_juliaportfolio"
!lfi /index.php?option=com_sbsfile&controller= "com_sbsfile"
!lfi /index.php?option=com_rokdownloads&controller= "com_rokdownloads"
!lfi /index.php?option=com_sectionex&controller= "com_sectionex"
!lfi /index.php?option=com_ganalytics&controller= "com_ganalytics"
!lfi /index.php?option=com_janews&controller= "com_janews"
!lfi /index.php?option=com_linkr&controller= "com_linkr"
!lfi /index.php?option=com_rpx&controller= "com_rpx"
!lfi /index.php?option=com_ninjarsssyndicator&controller= "com_ninjarsssyndicator"
!lfi /index.php?option=com_gcalendar&controller= "com_gcalendar"
!lfi /index.php?option=com_ckforms&controller= "com_ckforms"
!lfi /index.php?option=com_jeformcr&view= "com_jeformcr"
!lfi /index.php?option=com_jresearch&controller= "com_jresearch"
!lfi /index.php?option=com_smestorage&controller= "com_smestorage"
!lfi /index.php?option=com_properties&controller= "com_properties"
!lfi /index.php?option=com_dwgraphs&controller= "com_dwgraphs"
!lfi /index.php?option=com_weberpcustomer&controller= "com_weberpcustomer"
!lfi /index.php?option=com_userstatus&controller= "com_userstatus"
!lfi /index.php?option=com_econtent&controller= "com_econtent"
!lfi /index.php?option=com_jvehicles&controller= "com_jvehicles"
!lfi /index.php?option=com_joomlapicasa2&controller= "com_joomlapicasa2"
!lfi /index.php?option=com_svmap&controller= "com_svmap"
!lfi /index.php?option=com_shoutbox&controller= "com_shoutbox"
!lfi /index.php?option=com_loginbox&view= "com_loginbox"
!lfi /index.php?option=com_myblog&Itemid=12&task= "com_myblog"
!lfi /index.php?option=com_juliaportfolio&controller= "com_juliaportfolio"
!lfi /index.php?option=com_sbsfile&controller= "com_sbsfile"
!lfi /index.php?option=com_rokdownloads&controller= "com_rokdownloads"
!lfi /index.php?option=com_sectionex&controller= "com_sectionex"
!lfi /index.php?option=com_ganalytics&controller= "com_ganalytics"
!lfi /index.php?option=com_janews&controller= "com_janews"
!lfi /index.php?option=com_linkr&controller= "com_linkr"
!lfi /index.php?option=com_rpx&controller= "com_rpx"
!lfi /index.php?option=com_ninjarsssyndicator&controller= "com_ninjarsssyndicator"
!lfi /index.php?option=com_gcalendar&controller= "com_gcalendar"
!lfi /index.php?option=com_ckforms&controller= "com_ckforms"
!lfi /index.php?option=com_jeformcr&view= "com_jeformcr"
!lfi /index.php?option=com_jresearch&controller= "com_jresearch"
!lfi /index.php?option=com_smestorage&controller= "com_smestorage"
!lfi /index.php?option=com_properties&controller= "com_properties"
!lfi /index.php?option=com_dwgraphs&controller= "com_dwgraphs"
!lfi /index.php?option=com_weberpcustomer&controller= "com_weberpcustomer"
!lfi /index.php?option=com_userstatus&controller= "com_userstatus"
!lfi /index.php?option=com_econtent&controller= "com_econtent"
!lfi /index.php?option=com_jvehicles&controller= "com_jvehicles"
!lfi /index.php?option=com_joomlapicasa2&controller= "com_joomlapicasa2"
!lfi /index.php?option=com_svmap&controller= "com_svmap"
!lfi /index.php?option=com_shoutbox&controller= "com_shoutbox"
!lfi /index.php?option=com_loginbox&view= "com_loginbox"
!lfi /index.php?option=com_bca-rss-syndicator&controller= "com_bca-rss-syndicator"
!lfi /index.php?option=com_joomlaupdater&controller= "com_joomlaupdater"
!lfi /index.php?option=com_redshop&view= "com_redshop"
!lfi /index.php?option=com_redtwitter&view= "com_redtwitter"
!lfi /index.php?option=com_wisroyq&controller= "com_wisroyq"
!lfi /index.php?option=com_jinventory&controller= "com_jinventory"
!lfi /index.php?option=com_appointment&controller= "com_appointment"
!lfi /index.php?option=com_datafeeds&controller= "com_datafeeds"
!lfi /index.php?option=com_fabrik&controller= "com_fabrik"
!lfi /index.php?option=com_hsconfig&controller= "com_hsconfig"
!lfi /index.php?option=com_joomlaflickr&controller= "com_joomlaflickr"
!lfi /index.php?option=com_jukebox&controller= "com_jukebox"
!lfi /index.php?option=com_jwhmcs&controller= "com_jwhmcs"
!lfi /index.php?option=com_sebercart&view= "com_sebercart"
!lfi /index.php?option=com_awiki&controller= "com_awiki"
!lfi /index.php?option=com_vjdeo&controller= "com_vjdeo"
!lfi /index.php?option=com_awdwall&controller= "com_awdwall"
!lfi /index.php?option=com_realtyna&controller= "com_realtyna"
!lfi /index.php?option=com_webeecomment&controller= "com_webeecomment"
!lfi /index.php?option=com_javoice&view= "com_javoice"
!lfi /index.php?option=com_foobla_suggestions&controller= "com_foobla_suggestions"
!lfi /index.php?option=com_powermail&controller= "com_powermail"
!lfi /index.php?option=com_pcchess&controller= "com_pcchess"
!lfi /index.php?option=com_spsnewsletter&controller= "com_spsnewsletter"
!lfi /index.php?option=com_alphauserpoints&view= "com_alphauserpoints"
!lfi /index.php?option=com_travelbook&controller= "com_travelbook"
!lfi /index.php?option=com_tweetla&controller= "com_tweetla"
!lfi /index.php?option=com_ticketbook&controller= "com_ticketbook"
!lfi /index.php?option=com_jajobboard&view= "com_jajobboard"
!lfi /index.php?option=com_jajobboard&controller= "com_jajobboard"
!lfi /index.php?option=com_jfeedback&controller= "com_jfeedback"
!lfi /index.php?option=com_jprojectmanager&controller= "com_jprojectmanager"
!lfi /index.php?option=com_preventive&controller= "com_preventive"
!lfi /index.php?option=com_myfiles&controller= "com_myfiles"
!lfi /index.php?option=com_onlineexam&controller= "com_onlineexam"
!lfi /index.php?option=com_joommail&controller= "com_joommail"
!lfi /index.php?option=com_memory&controller= "com_memory"
!lfi /index.php?option=com_market&controller= "com_market"
!lfi /index.php?option=com_diary&controller= "com_diary"
!lfi /index.php?option=com_webtv&controller= "com_webtv"
!lfi /index.php?option=com_horoscope&controller= "com_horoscope"
!lfi /index.php?option=com_arcadegames&controller= "com_arcadegames"
!lfi /index.php?option=com_flashgames&controller= "com_flashgames"
!lfi /index.php?option=com_addressbook&controller= "com_addressbook"
!lfi /index.php?option=com_flexicontent&controller= "com_flexicontent"
!lfi /index.php?option=com_advertising&controller= "com_advertising"
!lfi /index.php?option=com_cvmaker&controller= "com_cvmaker"
!lfi /index.php?option=com_worldrates&controller= "com_worldrates"
!lfi /index.php?option=com_record&controller= "com_record"
!lfi /index.php?option=com_sweetykeeper&controller= "com_sweetykeeper"
!lfi /index.php?option=com_beeheard&controller= "com_beeheard"
!lfi /index.php?option=com_blogfactory&controller= "com_blogfactory"
!lfi /index.php?option=com_delicious&controller= "com_delicious"
!lfi /index.php?option=com_jacomment&view= "com_jacomment"
!lfi /index.php?option=com_lovefactory&controller= "com_lovefactory"
!lfi /index.php?option=com_mtfireeagle&controller= "com_mtfireeagle"
!lfi /index.php?option=com_photobattle&view= "com_photobattle"
!lfi /index.php?option=com_s5clanroster&view= "com_s5clanroster"
!lfi /index.php?option=com_s5clanroster&controller= "com_s5clanroster"
!lfi /index.php?option=com_wgpicasa&controller= "com_wgpicasa"
!lfi /index.php?option=com_zimbcomment&controller= "com_zimbcomment"
!lfi /index.php?option=com_zimbcore&controller= "com_zimbcore"
!lfi /index.php?option=com_gadgetfactory&controller= "com_gadgetfactory"
!lfi /index.php?option=com_matamko&controller= "com_matamko"
!lfi /index.php?option=com_archeryscores&controller= "com_archeryscores"
!lfi /index.php?option=com_multiroot&controller= "com_multiroot"
!lfi /index.php?option=com_multimap&controller= "com_multimap"
!lfi /index.php?option=com_drawroot&controller= "com_drawroot"
!lfi /index.php?option=com_google&controller= "com_google"
!lfi /index.php?option=com_if_surfalert&controller= "com_if_surfalert"
!lfi /index.php?option=com_orgchart&controller= "com_orgchart"
!lfi /index.php?option=com_mmsblog&controller= "com_mmsblog"
!lfi /index.php?option=com_wmi&controller= "com_wmi"
!lfi /index.php?option=com_ultimateportfolio&controller= "com_ultimateportfolio"
!lfi /index.php?option=com_noticeboard&controller= "com_noticeboard"
!lfi /index.php?option=com_smartsite&controller= "com_smartsite"
!lfi /index.php?option=com_graphics&controller= "com_graphics"
!lfi /index.php?option=com_php&file= "com_php"
!lfi /index.php?option=com_aardvertiser&task= "com_aardvertiser"
!lfi /index.php?option=com_jejob&view= "com_jejob"
!lfi /index.php?option=com_jeajaxeventcalendar&view= "com_jeajaxeventcalendar"
!lfi /index.php?option=com_dioneformwizard&controller= "com_dioneformwizard"
!lfi /index.php?option=com_jequoteform&view= "com_jequoteform"
!lfi /index.php?option=com_mscomment&controller= "com_mscomment"
!lfi /index.php?option=com_simpledownload&controller= "com_simpledownload"
!lfi /index.php?option=com_event&view= "com_event"
!lfi /index.php?option=com_product&controller= "com_product"
!lfi /index.php?option=com_job&controller= "com_job"
!lfi /index2.php?option=com_simpledownload&controller= "com_simpledownload"
!lfi /index.php?option=com_perchaimageattach&controller= "com_perchaimageattach"
!lfi /index.php?option=com_perchafieldsattach&controller= "com_perchafieldsattach"
!lfi /index.php?option=com_perchagallery&controller= "com_perchagallery"
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

انجمن تیم امنیتی گارد ایران

تیم امنیتی گارد ایران یک گروه مستقل است که قوانین آن با خط مشی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد. تیم امنیتی گارد ایران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این تیم تامین امنیت سایت ها و سرورهای ایرانی است. تیم ما همیشه برای دفاع از مرزهای سایبری سرزمین عزیزمان ایران آماده است.

شرکت گاردایران

پردازشگران ایمن داده ي آدلان

شماره ثبت: 9438

شبکه های اجتماعی

 

نمادها

logo.aspx?id=56084&Code=ybjZVyBlXag5cNRv logo-samandehi

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

فعالیت شما در این انجمن به منزله تایید قوانین انجمن میباشد! شرایط استفاده