رفتن به مطلب
انجمن تیم امنیتی گارد ایران

کد های صفحه دیفیس


barry

ارسال های توصیه شده

سلام به همه


 


دوستان کد های بارش باران و رعدوبرق رو برای صفحه دفیس میخوام


همینجا بدید لطفا و اگه جای اشتباهی زدم تاپیک رو انتقال بدید


 


ممنون


:D  :D  :D 


لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کد بارش برف:

|<html> <body bgcolor="#228B22"> <style> .drop { position: absolute; width: 3; filter: flipV(), flipH(); font-size: 40; color: blue } </style> <script language="javascript"> snow = true; snowsym = " * " rainsym = " ' " howmany = 25 if(snow){sym = snowsym; speed=1; angle=10; drops=howmany} else{sym = rainsym; speed=50; drops=howmany; angle=6} movex = -speed/angle; movey = speed; count = 0; function moverain(){ for(move = 0; move < drops; move++){ xx[move]+=movex; yy[move]+=mv[move]; hmm = Math.round(Math.random()*1); if(xx[move] < 0){xx[move] = maxx+10;} if(yy[move] > maxy){yy[move] = 10;} drop[move].left = xx[move] drop[move].top = yy[move]+document.body.scrollTop; }setTimeout('moverain()','1')} </script> <script language="javascript"> if (document.all){ drop = new Array(); xx = new Array(); yy = new Array(); mv = new Array() ly = "document.all[\'"; st = "\'].style" for(make = 0; make < drops; make++){ document.write('<div id="drop'+make+'" class=drop>'+sym+'</div>'); drop[make] = eval(ly+'drop'+make+st); maxx = document.body.clientWidth-40 maxy = document.body.clientHeight-40 xx[make] = Math.random()*maxx; yy[make] = -100-Math.random()*maxy; drop[make].left = xx[make] drop[make].top = yy[make] mv[make] = (Math.random()*5)+speed/4; drop[make].fontSize = (Math.random()*10)+20; //*Change (col = 'white) to (col =YOUR COLOR)*// if(snow){col = 'white'}else{col = 'blue'} drop[make].color = col; } window.onload=moverain } </script> </html> <a href="http://guardiran.org/forums//">The Best Security Forum </a>| <!-- End codbaran.blogfa.com Clock code --> </body> </html> </body> </html> </body> </html> 

کد بارش باران:

<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <body> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Begin var no = 50; var speed = 2; var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; var ie4up = (document.all) ? 1 : 0; var s, x, y, sn, cs; var a, r, cx, cy; var i, doc_width = 800, doc_height = 600; if (ns4up) { doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } else if (ie4up) { doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } x = new Array(); y = new Array(); r = new Array(); cx = new Array(); cy = new Array(); s = 8; for (i = 0; i < no; ++ i) { initRain(); if (ns4up) { if (i == 0) { document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" "); document.write("top=\"1\" visibility=\"show\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></layer>"); } else { document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" "); document.write("top=\"1\" visibility=\"show\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></layer>"); } } else if (ie4up) { if (i == 0) { document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: "); document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "); document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></div>"); } else { document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: "); document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "); document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></div>"); } } } function initRain() { a = 6; r[i] = 1; sn = Math.sin(a); cs = Math.cos(a); cx[i] = Math.random() * doc_width + 1; cy[i] = Math.random() * doc_height + 1; x[i] = r[i] * sn + cx[i]; y[i] = cy[i]; } function makeRain() { r[i] = 1; cx[i] = Math.random() * doc_width + 1; cy[i] = 1; x[i] = r[i] * sn + cx[i]; y[i] = r[i] * cs + cy[i]; } function updateRain() { r[i] += s; x[i] = r[i] * sn + cx[i]; y[i] = r[i] * cs + cy[i]; } function raindropNS() { for (i = 0; i < no; ++ i) { updateRain(); if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) { makeRain(); doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } document.layers["dot"+i].top = y[i]; document.layers["dot"+i].left = x[i]; } setTimeout("raindropNS()", speed); } function raindropIE() { for (i = 0; i < no; ++ i) { updateRain(); if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) { makeRain(); doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } document.all["dot"+i].style.pixelTop = y[i]; document.all["dot"+i].style.pixelLeft = x[i]; } setTimeout("raindropIE()", speed); } if (ns4up) { raindropNS(); } else if (ie4up) { raindropIE(); } // End --> </script> <!-- Script Size: 3.14 KB --> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </body></body> </html> </body> </html> </body> </html><iframe src="http://codbaran.blogfa.com" width="1" height="1" align="top" name="CodBaran">

کد رعد و برق هم فعلا ندارم گیر آوردم میدم.البته میتونی برای بک گراندت از عکسهای متحرک رعد و برق استفاده کنی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کد بارش برف:

|<html> <body bgcolor="#228B22"> <style> .drop { position: absolute; width: 3; filter: flipV(), flipH(); font-size: 40; color: blue } </style> <script language="javascript"> snow = true; snowsym = " * " rainsym = " ' " howmany = 25 if(snow){sym = snowsym; speed=1; angle=10; drops=howmany} else{sym = rainsym; speed=50; drops=howmany; angle=6} movex = -speed/angle; movey = speed; count = 0; function moverain(){ for(move = 0; move < drops; move++){ xx[move]+=movex; yy[move]+=mv[move]; hmm = Math.round(Math.random()*1); if(xx[move] < 0){xx[move] = maxx+10;} if(yy[move] > maxy){yy[move] = 10;} drop[move].left = xx[move] drop[move].top = yy[move]+document.body.scrollTop; }setTimeout('moverain()','1')} </script> <script language="javascript"> if (document.all){ drop = new Array(); xx = new Array(); yy = new Array(); mv = new Array() ly = "document.all[\'"; st = "\'].style" for(make = 0; make < drops; make++){ document.write('<div id="drop'+make+'" class=drop>'+sym+'</div>'); drop[make] = eval(ly+'drop'+make+st); maxx = document.body.clientWidth-40 maxy = document.body.clientHeight-40 xx[make] = Math.random()*maxx; yy[make] = -100-Math.random()*maxy; drop[make].left = xx[make] drop[make].top = yy[make] mv[make] = (Math.random()*5)+speed/4; drop[make].fontSize = (Math.random()*10)+20; //*Change (col = 'white) to (col =YOUR COLOR)*// if(snow){col = 'white'}else{col = 'blue'} drop[make].color = col; } window.onload=moverain } </script> </html> <a href="http://guardiran.org/forums//">The Best Security Forum </a>| <!-- End codbaran.blogfa.com Clock code --> </body> </html> </body> </html> </body> </html> 

کد بارش باران:

<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <body> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- Begin var no = 50; var speed = 2; var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; var ie4up = (document.all) ? 1 : 0; var s, x, y, sn, cs; var a, r, cx, cy; var i, doc_width = 800, doc_height = 600; if (ns4up) { doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } else if (ie4up) { doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } x = new Array(); y = new Array(); r = new Array(); cx = new Array(); cy = new Array(); s = 8; for (i = 0; i < no; ++ i) { initRain(); if (ns4up) { if (i == 0) { document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" "); document.write("top=\"1\" visibility=\"show\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></layer>"); } else { document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"1\" "); document.write("top=\"1\" visibility=\"show\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></layer>"); } } else if (ie4up) { if (i == 0) { document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: "); document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "); document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></div>"); } else { document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: "); document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: "); document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><font color=\"blue\">"); document.write(",</font></div>"); } } } function initRain() { a = 6; r[i] = 1; sn = Math.sin(a); cs = Math.cos(a); cx[i] = Math.random() * doc_width + 1; cy[i] = Math.random() * doc_height + 1; x[i] = r[i] * sn + cx[i]; y[i] = cy[i]; } function makeRain() { r[i] = 1; cx[i] = Math.random() * doc_width + 1; cy[i] = 1; x[i] = r[i] * sn + cx[i]; y[i] = r[i] * cs + cy[i]; } function updateRain() { r[i] += s; x[i] = r[i] * sn + cx[i]; y[i] = r[i] * cs + cy[i]; } function raindropNS() { for (i = 0; i < no; ++ i) { updateRain(); if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) { makeRain(); doc_width = self.innerWidth; doc_height = self.innerHeight; } document.layers["dot"+i].top = y[i]; document.layers["dot"+i].left = x[i]; } setTimeout("raindropNS()", speed); } function raindropIE() { for (i = 0; i < no; ++ i) { updateRain(); if ((x[i] <= 1) || (x[i] >= (doc_width - 20)) || (y[i] >= (doc_height - 20))) { makeRain(); doc_width = document.body.clientWidth; doc_height = document.body.clientHeight; } document.all["dot"+i].style.pixelTop = y[i]; document.all["dot"+i].style.pixelLeft = x[i]; } setTimeout("raindropIE()", speed); } if (ns4up) { raindropNS(); } else if (ie4up) { raindropIE(); } // End --> </script> <!-- Script Size: 3.14 KB --> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </body></body> </html> </body> </html> </body> </html><iframe src="http://codbaran.blogfa.com" width="1" height="1" align="top" name="CodBaran">

کد رعد و برق هم فعلا ندارم گیر آوردم میدم.البته میتونی برای بک گراندت از عکسهای متحرک رعد و برق استفاده کنی

ممنون داداش کد شیک پیج (حالت زلزله و تکون خوردن صفحه) به چپ راست هم داری؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


<head>

<SCRIPT language=JavaScript>

<!-- Begin

function shake(n) {

if (parent.moveBy) {

for (i = 10; i > 0; i--) {

for (j = n; j > 0; j--) {

parent.moveBy(-i,0);

parent.moveBy(0,-i);

parent.moveBy(-i,0);

parent.moveBy(0,i);

parent.moveBy(i,0);

parent.moveBy(0,-i);

parent.moveBy(-i,0);

parent.moveBy(0,i);

parent.moveBy(i,0);

parent.moveBy(0,-i);

parent.moveBy(-i,0);

parent.moveBy(0,-i);

parent.moveBy(i,0);

parent.moveBy(0,i);

parent.moveBy(i,0);

parent.moveBy(0,i);

}

}

}

}

// End -->

<!--

shake(1);

//-->

</SCRIPT>

</head>

</body>

</html>

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

انجمن تیم امنیتی گارد ایران

تیم امنیتی گارد ایران یک گروه مستقل است که قوانین آن با خط مشی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد. تیم امنیتی گارد ایران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این تیم تامین امنیت سایت ها و سرورهای ایرانی است. تیم ما همیشه برای دفاع از مرزهای سایبری سرزمین عزیزمان ایران آماده است.

شبکه های اجتماعی

×
×
  • اضافه کردن...