رفتن به مطلب

Admin page finder (Multi (


 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

این ادمین فایندر یکی از ادمین فایندر های قوی هست و دارای دیتابیس کاملی بوده و همونطور ه می دونید قابلیت اضافه نمودن نیز داره :

 

.

#!/usr/bin/perl
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Explo!ter
#explo1ter@verizon.net
#Admin page finder (Multi)
#you can load your admin pages list 
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

@phpPages = (   
        '/admin/home.php/',
        '/admin/controlpanel.php/',
        '/admin/cp.php/',
        '/admin/adminLogin.php/',
        '/admin/admin_login.php/',
        '/admin/controlpanel.php/',
        '/admin/admin-login.php/',
        '/admin-login.php/',
        '/admin/account.php/',
        '/admin/admin.php/',
        '/admin.php/',
        '/admin.php/',
        '/adminitem.php/',
        '/adminitems.php/',
        '/administrator/login.php/',
        '/administrator.php/',
        '/administration.php/',
        '/adminlogin.php/',
        '/admin_area/admin.php/',
        '/admin_area/login.php/',
        '/manager.php/',
        '/letmein.php/',
        '/superuser.php/',
        '/access.php/',
        '/sysadm.php/',
        '/panel.php/',
        '/control.php/',
        '/member.php/',
        '/members.php/',
        '/user.php/',
        '/manage.php/',
        '/management.php/',
        '/signin.php/',
        '/log-in.php/',
        '/log_in.php/',
        '/sign_in.php/',
        '/sign-in.php/',
        '/users.php/',
        '/accounts.php/',
        '/wp-login.php/',
        '/bb-admin/login.php/',
        '/bb-admin/admin.php/',
        '/bb-admin/admin.php/',
        '/administrator/account.php/',
        '/relogin.php/',
        '/relogin.php/',
        '/check.php/',
        '/relogin.php/',
        '/blog/wp-login.php/',
        '/user/admin.php/',
        '/users/admin.php/',
        '/processlogin.php/',
        '/checklogin.php/',
        '/checkuser.php/',
        '/checkadmin.php/',
        '/isadmin.php/',
        '/authenticate.php/',
        '/authentication.php/',
        '/auth.php/',
        '/authuser.php/',
        '/authadmin.php/',
        '/cp.php/',
        '/modelsearch/login.php/',
        '/moderator.php/',
        '/controlpanel.php/',
        '/admincontrol.php/',
        '/adminpanel.php/',
        '/fileadmin.php/',
        '/sysadmin.php/',
        '/admin1.php/',
        '/admin2.php/',
        '/yonetim.php/',
        '/yonetici.php/',
        '/ur-admin.php/',
        '/Server.php/',
        '/administr8.php/',
        '/webadmin.php/',
        '/admins.php/',
        '/adm.php/',
        '/admin_login.php/',
        '/panel-administracion/login.php/',
        '/pages/admin/admin-login.php/',
        '/acceso.php/',
        '/admincp/login.php/',
        '/affiliate.php/',
        '/adm_auth.php/',
        '/memberadmin.php/',
        '/administratorlogin.php/',
        '/administrators.php/',
        '/siteadmin.php/',
        '/vorod.php/',
        '/vorud.php/',
        '/webmaster.php/',
        '/autologin.php/',
        '/userlogin.php/',
        '/admin_area.php/',
        '/cmsadmin.php/',
        '/admin/login.php/',
        '/admin/adminLogin.php/',
        '/moderator.php/',
        '/moderator.php/',
        '/moderator/login.php/',
        '/moderator/admin.php/',
        '/yonetici.php/',
        '/cgi-bin/login.php/',
        '/login1.php/',
        '/login_admin.php/',
        '/login_out/',
        '/login_out.php/',
        '/login_user.php/',
        '/loginsuper.php/',
        '/logout.php/',
        '/super1.php/',
        '/super_index.php/',
        '/super_login.php/',
        '/supermanager.php/',
        '/superman.php/',
        '/superuser.php/',
        '/supervise/Login.php/',
        '/super.php/',
        '/login.php/',
        '/admin.php/',
        '/login.php/',
        '/login.php/',
        '/login.php/',
        '/admin/account.php/',
        '/admin/login.php/',
        '/admin/login.php/',
        '/admin/home.php/',
        '/admin/controlpanel.php/',
        '/admin/controlpanel.php/',
        '/admin/cp.php/',
        '/admin/adminLogin.php/',
        '/admin/adminLogin.php/',
        '/admin/admin_login.php/',
        '/admin/controlpanel.php/',
        '/admin/admin-login.php/',
        '/admin-login.php/',
        '/admin/account.php/',
        '/admin/admin.php/',
        '/admin.php/',
        '/admin.php/',
        '/adminitem.php/',
        '/adminitems.php/',
        '/administrator/login.php/',
        '/administrator.php/',
        '/administration.php/',
        '/adminlogin.php/',
        '/admin_area/admin.php/',
        '/admin_area/login.php/',
        '/manager.php/',
        '/letmein.php/',
        '/superuser.php/',
        '/access.php/',
        '/sysadm.php/',
        '/panel.php/',
        '/control.php/',
        '/member.php/',
        '/members.php/',
        '/user.php/',
        '/manage.php/',
        '/management.php/',
        '/signin.php/',
        '/log-in.php/',
        '/log_in.php/',
        '/sign_in.php/',
        '/sign-in.php/',
        '/users.php/',
        '/accounts.php/',
        '/wp-login.php/',
        '/bb-admin/login.php/',
        '/bb-admin/admin.php/',
        '/bb-admin/admin.php/',
        '/administrator/account.php/',
        '/relogin.php/',
        '/relogin.php/',
        '/check.php/',
        '/relogin.php/',
        '/blog/wp-login.php/',
        '/user/admin.php/',
        '/users/admin.php/',
        '/processlogin.php/',
        '/checklogin.php/',
        '/checkuser.php/',
        '/checkadmin.php/',
        '/isadmin.php/',
        '/authenticate.php/',
        '/authentication.php/',
        '/auth.php/',
        '/authuser.php/',
        '/authadmin.php/',
        '/modelsearch/login.php/',
        '/moderator.php/',
        '/controlpanel.php/',
        '/admincontrol.php/',
        '/adminpanel.php/',
        '/fileadmin.php/',
        '/sysadmin.php/',
        '/admin1.php/',
        '/admin1.php/',
        '/admin1.php/',
        '/admin2.php/',
        '/admin2.php/',
        '/yonetim.php/',
        '/yonetim.php/',
        '/yonetici.php/',
        '/yonetici.php/',
        '/ur-admin.php/',
        '/Server.php/',
        '/wp-admin/',
        '/administr8.php/',
        '/webadmin.php/',
        '/admins.php/',
        '/admin_login.php/',
        '/panel-administracion/login.php/',
        '/pages/admin/admin-login.php/',
        '/acceso.php/',
        '/admincp/login.php/',
        '/affiliate.php/',
        '/adm_auth.php/',
        '/memberadmin.php/',
        '/administratorlogin.php/',
        '/administrators.php/',
        '/siteadmin.php/',
        '/vorod.php/',
        '/vorud.php/',
        '/webmaster.php/',
        '/autologin.php/',
        '/userlogin.php/',
        '/admin_area.php/',
        '/cmsadmin.php/',
        '/admin/login.php/',
        '/admin/adminLogin.php/',
        '/moderator.php/',
        '/moderator.php/',
        '/moderator/login.php/',
        '/moderator/admin.php/',
        '/yonetici.php/',
        '/cgi-bin/login.php/',
        '/login1.php/',
        '/login_admin.php/',
        '/login_out.php/',
        '/login_user.php/',
        '/loginsuper.php/',
        '/logout.php/',
        '/super1.php/',
        '/super_index.php/',
        '/super_login.php/',
        '/supermanager.php/',
        '/superman.php/',
        '/superuser.php/',
        '/supervise/Login.php/',
        '/super.php/',
        '/adm.php/'
  
        );
@aspPages = (
   
        '/admin/home.asp/',
        '/admin/controlpanel.asp/',
        '/admin/cp.asp/',
        '/admin/adminLogin.asp/',
        '/admin/admin_login.asp/',
        '/admin/controlpanel.asp/',
        '/admin/admin-login.asp/',
        '/admin-login.asp/',
        '/admin/account.asp/',
        '/admin/admin.asp/',
        '/admin.asp/',
        '/admin.asp/',
        '/adminitem.asp/',
        '/adminitems.asp/',
        '/administrator/login.asp/',
        '/administrator.asp/',
        '/administration.asp/',
        '/adminlogin.asp/',
        '/admin_area/admin.asp/',
        '/admin_area/login.asp/',
        '/manager.asp/',
        '/letmein.asp/',
        '/superuser.asp/',
        '/access.asp/',
        '/sysadm.asp/',
        '/panel.asp/',
        '/control.asp/',
        '/member.asp/',
        '/members.asp/',
        '/user.asp/',
        '/manage.asp/',
        '/management.asp/',
        '/signin.asp/',
        '/log-in.asp/',
        '/log_in.asp/',
        '/sign_in.asp/',
        '/sign-in.asp/',
        '/users.asp/',
        '/accounts.asp/',
        '/wp-login.asp/',
        '/bb-admin/login.asp/',
        '/bb-admin/admin.asp/',
        '/bb-admin/admin.asp/',
        '/administrator/account.asp/',
        '/relogin.asp/',
        '/relogin.asp/',
        '/check.asp/',
        '/relogin.asp/',
        '/blog/wp-login.asp/',
        '/user/admin.asp/',
        '/users/admin.asp/',
        '/processlogin.asp/',
        '/checklogin.asp/',
        '/checkuser.asp/',
        '/checkadmin.asp/',
        '/isadmin.asp/',
        '/authenticate.asp/',
        '/authentication.asp/',
        '/auth.asp/',
        '/authuser.asp/',
        '/authadmin.asp/',
        '/cp.asp/',
        '/modelsearch/login.asp/',
        '/moderator.asp/',
        '/controlpanel.asp/',
        '/admincontrol.asp/',
        '/adminpanel.asp/',
        '/fileadmin.asp/',
        '/sysadmin.asp/',
        '/admin1.asp/',
        '/admin2.asp/',
        '/yonetim.asp/',
        '/yonetici.asp/',
        '/ur-admin.asp/',
        '/Server.asp/',
        '/administr8.asp/',
        '/webadmin.asp/',
        '/admins.asp/',
        '/adm.asp/',
        '/admin_login.asp/',
        '/panel-administracion/login.asp/',
        '/pages/admin/admin-login.asp/',
        '/acceso.asp/',
        '/admincp/login.asp/',
        '/affiliate.asp/',
        '/adm_auth.asp/',
        '/memberadmin.asp/',
        '/administratorlogin.asp/',
        '/administrators.asp/',
        '/siteadmin.asp/',
        '/vorod.asp/',
        '/vorud.asp/',
        '/webmaster.asp/',
        '/autologin.asp/',
        '/userlogin.asp/',
        '/admin_area.asp/',
        '/cmsadmin.asp/',
        '/admin/login.asp/',
        '/admin/adminLogin.asp/',
        '/moderator.asp/',
        '/moderator.asp/',
        '/moderator/login.asp/',
        '/moderator/admin.asp/',
        '/yonetici.asp/',
        '/cgi-bin/login.asp/',
        '/login1.asp/',
        '/login_admin.asp/',
        '/login_out/',
        '/login_out.asp/',
        '/login_user.asp/',
        '/loginsuper.asp/',
        '/logout.asp/',
        '/super1.asp/',
        '/super_index.asp/',
        '/super_login.asp/',
        '/supermanager.asp/',
        '/superman.asp/',
        '/superuser.asp/',
        '/supervise/Login.asp/',
        '/super.asp/',
        '/login.asp/',
        '/admin.asp/',
        '/login.asp/',
        '/login.asp/',
        '/login.asp/',
        '/admin/account.asp/',
        '/admin/login.asp/',
        '/admin/login.asp/',
        '/admin/home.asp/',
        '/admin/controlpanel.asp/',
        '/admin/controlpanel.asp/',
        '/admin/cp.asp/',
        '/admin/adminLogin.asp/',
        '/admin/adminLogin.asp/',
        '/admin/admin_login.asp/',
        '/admin/controlpanel.asp/',
        '/admin/admin-login.asp/',
        '/admin-login.asp/',
        '/admin/account.asp/',
        '/admin/admin.asp/',
        '/admin.asp/',
        '/admin.asp/',
        '/adminitem.asp/',
        '/adminitems.asp/',
        '/administrator/login.asp/',
        '/administrator.asp/',
        '/administration.asp/',
        '/adminlogin.asp/',
        '/admin_area/admin.asp/',
        '/admin_area/login.asp/',
        '/manager.asp/',
        '/letmein.asp/',
        '/superuser.asp/',
        '/access.asp/',
        '/sysadm.asp/',
        '/panel.asp/',
        '/control.asp/',
        '/member.asp/',
        '/members.asp/',
        '/user.asp/',
        '/manage.asp/',
        '/management.asp/',
        '/signin.asp/',
        '/log-in.asp/',
        '/log_in.asp/',
        '/sign_in.asp/',
        '/sign-in.asp/',
        '/users.asp/',
        '/accounts.asp/',
        '/wp-login.asp/',
        '/bb-admin/login.asp/',
        '/bb-admin/admin.asp/',
        '/bb-admin/admin.asp/',
        '/administrator/account.asp/',
        '/relogin.asp/',
        '/relogin.asp/',
        '/check.asp/',
        '/relogin.asp/',
        '/blog/wp-login.asp/',
        '/user/admin.asp/',
        '/users/admin.asp/',
        '/processlogin.asp/',
        '/checklogin.asp/',
        '/checkuser.asp/',
        '/checkadmin.asp/',
        '/isadmin.asp/',
        '/authenticate.asp/',
        '/authentication.asp/',
        '/auth.asp/',
        '/authuser.asp/',
        '/authadmin.asp/',
        '/modelsearch/login.asp/',
        '/moderator.asp/',
        '/controlpanel.asp/',
        '/admincontrol.asp/',
        '/adminpanel.asp/',
        '/fileadmin.asp/',
        '/sysadmin.asp/',
        '/admin1.asp/',
        '/admin1.asp/',
        '/admin1.asp/',
        '/admin2.asp/',
        '/admin2.asp/',
        '/yonetim.asp/',
        '/yonetim.asp/',
        '/yonetici.asp/',
        '/yonetici.asp/',
        '/ur-admin.asp/',
        '/Server.asp/',
        '/wp-admin/',
        '/administr8.asp/',
        '/webadmin.asp/',
        '/admins.asp/',
        '/admin_login.asp/',
        '/panel-administracion/login.asp/',
        '/pages/admin/admin-login.asp/',
        '/acceso.asp/',
        '/admincp/login.asp/',
        '/affiliate.asp/',
        '/adm_auth.asp/',
        '/memberadmin.asp/',
        '/administratorlogin.asp/',
        '/administrators.asp/',
        '/siteadmin.asp/',
        '/vorod.asp/',
        '/vorud.asp/',
        '/webmaster.asp/',
        '/autologin.asp/',
        '/userlogin.asp/',
        '/admin_area.asp/',
        '/cmsadmin.asp/',
        '/admin/login.asp/',
        '/admin/adminLogin.asp/',
        '/moderator.asp/',
        '/moderator.asp/',
        '/moderator/login.asp/',
        '/moderator/admin.asp/',
        '/yonetici.asp/',
        '/cgi-bin/login.asp/',
        '/login1.asp/',
        '/login_admin.asp/',
        '/login_out.asp/',
        '/login_user.asp/',
        '/loginsuper.asp/',
        '/logout.asp/',
        '/super1.asp/',
        '/super_index.asp/',
        '/super_login.asp/',
        '/supermanager.asp/',
        '/superman.asp/',
        '/superuser.asp/',
        '/supervise/Login.asp/',
        '/super.asp/',
        '/adm.asp/'
  
        );


if (@ARGV != 4 && @ARGV != 3)
{
  die(&useage()."\n");
}

$methOpt = $ARGV[0];
$pageOpt = $ARGV[1];
if (defined($ARGV[3]))
{
  $pageAddr = $ARGV[3];
  open(FP,"$pageAddr") or die ("Can't open $pageAddr \n");
  @pageLists = <FP>;
  close(FP);
}elsif ($pageOpt eq "-p")
{
  @pageLists = @phpPages;
}elsif($pageOpt eq "-a")
{
  @pageLists = @aspPages;
}
else
{
  die(&useage."\n");
}
  $/ ="\n";
  chomp(@pageLists);
  
if($methOpt eq "-s")
{
  &single();
}elsif($methOpt eq "-m")
{
  &multi();
}else

{
  die(&useage()."\n");
}

sub useage
{
  print "-----------------------------------------------------\n".
     "Useage : perl af.pl -MethodOption -AdminPageOption -Value [PageLists] \n".
     "Ex1 : perl af.pl -m -p domains.txt myadminpage.txt\n".
     "Ex2 : perl af.pl -m -p domains.txt\n".
     "-----------------------------------------------------\n".
     "-MethodOption\n".
     "\t Single Domain -s\n".
     "\t Multi Domain -m\n".
     "-AdminPageOption\n".
     "\t PHP -p\n".
     "\t ASP -a\n\n\n";
}sub single
{
  $domain = &get_clear_domain($ARGV[2]);


  foreach $page(@pageLists)
  {
    $page = "/".$page if($page !~ /^\//);
    syswrite STDOUT,"Checking $domain$page\n";
    syswrite STDOUT,"#F : $domain$page\n\n" if(&is_page_exists($domain,$page));
    

    
  }
    

  
}
sub multi
{
  $domains = $ARGV[2];
  open(FP,"$domains") or die ("Can't open $domains");
  @domains = <FP>;
  close(FP);
  $/ = "\n";
  chomp(@domains);
  foreach $domain(@domains)
  { 
      syswrite STDOUT,"\n\n---$domain---\n";
      foreach $page(@pageLists)
      {
        $page = "/".$page if($page !~ /^\//);
        syswrite STDOUT,"Checking $domain$page\n";
        syswrite STDOUT,"#F : $domain$page\n\n" if(&is_page_exists(&get_clear_domain($domain),$page));
        
     
         
      }
      syswrite STDOUT,"\n";
      
    
  }
}

sub get_pack_addr
{
   ($domain) = @_;
   
   $ip = gethostbyname($domain);
   $port = 80;
   $packAddr = pack("Sna4x8",2,$port,$ip);
   return $packAddr;
   
}

sub get_clear_domain
{
  ($domain) = @_;
   $domain =~ s/^http:\/\///;
   $domain =~ s/\/$//;
   return $domain;
}

sub is_page_exists
{
    
    ($domain,$page) = @_;
    $proto = getprotobyname("tcp");
    $header ="GET $page HTTP/1.1\r\n".
        "Host: $domain\r\n".
        "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0\r\n".
        "Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n".
        "Referer: http://$domain$page\r\n".
        "Connection: keep-alive\r\n".
        "Connection: close\r\n\r\n";
    socket(TCP_SOCK,2,1,$proto);
    #bind(TCP_SOCK,$packCAddr) || die ("cant bind $!\n");
    connect(TCP_SOCK,&get_pack_addr($domain))|| die("Can't connect : $! .\n");
    send(TCP_SOCK,"$header", 0);
    recv(TCP_SOCK,$result,15,0);
    if ($result =~ /200/)
    {
      return 1;
    }
    else
    {
      return 0;
    }
    close(TCP_SOCK);
}

AdminFinder.rar

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

انجمن تیم امنیتی گارد ایران

تیم امنیتی گارد ایران یک گروه مستقل است که قوانین آن با خط مشی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد. تیم امنیتی گارد ایران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این تیم تامین امنیت سایت ها و سرورهای ایرانی است. تیم ما همیشه برای دفاع از مرزهای سایبری سرزمین عزیزمان ایران آماده است.

شرکت گاردایران

پردازشگران ایمن داده ي آدلان

شماره ثبت: 9438

شبکه های اجتماعی

 

نمادها

logo.aspx?id=56084&Code=ybjZVyBlXag5cNRv logo-samandehi

×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

فعالیت شما در این انجمن به منزله تایید قوانین انجمن میباشد! شرایط استفاده