رفتن به مطلب

RT3N
 اشتراک گذاری

ارسال های توصیه شده

به توکل نام اعظمت

 

در این تاپیک تمامی روش ها , اسکریپت ها و ابزارهای  مورد نیاز برای کشف شل اسکریپت ها و بکدور و ....

بر روی سرور ها مورد بحث قرار میگیرند.

لطفا همه دوستان ابزار ها و اطلاعات خودشون رو راجع به کشف و شناسایی شل اسکریپت ها و ... بر روی سرور

در این تاپیک درج کنند تا همگی استفاده لازم رو ببرند

 

قوانین تاپیک :

بحث و موضوع و ابزار و اسکریپیت مغایر با موضوع تاپیک ارسال نکنید

در این تاپیک فقط آموزشها و ابزار های مورد نیاز رو درج کنید سوال ها تون رو فقط با پیغام خصوصی ارسال کنید.

با تشکر امیدوارم این تاپیک مفید واقع بشه..

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این ابزار به زبان  php هستش و به جستجوی شل کدها در سرور می پردازد

<p align="center"> <img border="0? src="http://img213.imageshack.us/img213/2766/76507468.jpg"</p>
<link href="http://dz48-coders.org/indexi/pic/favicon.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon" />
<title>PHP Shell Finder by PirateHack ~ UBERS</title>
<body background="http://i.imgur.com/Hu89kme.png" bgcolor="black">
  <style> body,td,th{ font: 8pt Lucida,Tahoma;margin:0;vertical-align:top;color:#00ff00; } table.info{ color:#000;background-color:#222; } span,h1,a{ color: $color !important; } span{ font-weight: bolder; } h1{ border-left:7px solid $color;padding: 3px 5px;font: 14pt Verdana;background-color:#333;margin:0px; } div.content{ padding: 5px;margin-left:5px;background-color:#222; } a{ text-decoration:none; } a:hover{ text-decoration:underline; } .ml1{ border:1px solid #555;padding:5px;margin:0;overflow: auto; } .bigarea{ width:100%;height:300px; } input,textarea,select{ margin:0;color:#999;background-color:#222;border:1px solid $color; font: 8pt Tahoma,’Tahoma’; } form{ margin:0px; } #toolsTbl{ text-align:center; } .toolsInp{ width: 300px } .main th{text-align:left;background-color:#5e5e5e;} .main tr:hover{background-color:#5e5e5e} .l1{background-color:#444} .l2{background-color:#333} pre{font-family:Courier,Monospace;} .found { color: #008000; font-weight: bold; } .damane { color: #FFFF00; font-weight: bold; } .scan { color: #A52A2A; font-weight: bold; } .start { color: #0000FF; font-weight: bold; } // –> </style>
  </head> 
  <body>
   <p align="center"> </p>
   <p align="center"> </p>
   <p align="center"> </p>
   <p align="center"><font color="FC0000" size="4"> SHELL Finder by PirateHack ~ UBERS.org, Edit by TheB</font></p>
   <br> 
   <form action="" method="post">
     <p align="center"> <input name="traget" type="text" size="30" value="http://website.com"/><br> <br><br> <input name="scan" size="80" value="SCAN THIS" type="submit"> 
   </form>
   <?php /* Coded by PirateHack Website: HackShqip.AL */ 
    set_time_limit(0); 
    if (isset($_POST["scan"])) 
    { 
      $url = $_POST['traget']; 
      echo "<br /><span class=\"start\">Scanning ".$url."<br /><br /></span>"; 
      echo "Results:<br /><br />"; 
      $shells = array("WSO.php", "dz.php", "cpanel.php", "cpn.php","sql.php","mysql.php","madspot.php", "Cgishell.pl","killer.php","changeall.php","2.php","Sh3ll.php","dz0.php","dam.php","user.php","dom.php","whmcs.php", "vb.zip","r00t.php","c99.php","gaza.php","1.php","wp.zip"."wp-content/plugins/disqus-comment-system/disqus.php" , "d0mains.php","wp-content/plugins/akismet/akismet.php","madspotshell.php","Sym.php","c22.php","c100.php", "wp-content/plugins/akismet/admin.php#","wp-content/plugins/google-sitemap-generator/sitemap-core.php#", "wp-content/plugins/akismet/widget.php#","Cpanel.php","zone-h.php","tmp/user.php","tmp/Sym.php","cp.php", "tmp/madspotshell.php","tmp/root.php","tmp/whmcs.php","tmp/index.php","tmp/2.php","tmp/dz.php","tmp/cpn.php", "tmp/changeall.php","tmp/Cgishell.pl","tmp/sql.php","tmp/admin.php","cliente/downloads/h4xor.php", "whmcs/downloads/dz.php","L3b.php","d.php","tmp/d.php","tmp/L3b.php","wp-content/plugins/akismet/admin.php", "templates/rhuk_milkyway/index.php","templates/beez/index.php","admin1.php","upload.php","up.php","vb.zip","vb.rar", "admin2.asp","uploads.php","sa.php","sysadmins/","admin1/","administration/Sym.php","http://black-hg.org/cc/images/Sym.php", "/r57.php","/wp-content/plugins/disqus-comment-system/disqus.php","/shell.php","/sa.php","/admin.php", "/sa2.php","/2.php","/gaza.php","/up.php","/upload.php","/uploads.php","/templates/beez/index.php","shell.php","/amad.php", "/t00.php","/dz.php","/site.rar","/Black.php","/site.tar.gz","/home.zip","/home.rar","/home.tar","/home.tar.gz", "/forum.zip","/forum.rar","/forum.tar","/forum.tar.gz","/test.txt","/ftp.txt","/user.txt","/site.txt", "/cpanel","/awstats","/site.sql","/vb.sql","/forum.sql","/backup.sql","/back.sql","/data.sql","wp.rar/", "wp-content/plugins/disqus-comment-system/disqus.php","asp.aspx","/templates/beez/index.php","tmp/vaga.php", "tmp/killer.php","whmcs.php","tmp/killer.php","tmp/domaine.pl","tmp/domaine.php","useradmin/", "tmp/d0maine.php","d0maine.php","tmp/sql.php","tmp/dz1.php","dz1.php","forum.zip","Symlink.php","Symlink.pl", "forum.rar","joomla.zip","joomla.rar","wp.php","buck.sql","sysadmin.php","http://black-hg.org/cc/images/c99.php", "xd.php", "c100.php", "spy.aspx","xd.php","tmp/xd.php","sym/root/home/","billing/killer.php","tmp/upload.php","tmp/admin.php", "Server.php","tmp/uploads.php","tmp/up.php","Server/","wp-admin/c99.php","tmp/priv8.php","priv8.php","cgi.pl/", "tmp/cgi.pl","downloads/dom.php","templates/ja-helio-farsi/index.php","webadmin.html","admins.php", "/wp-content/plugins/count-per-day/js/yc/d00.php", "admins/","admins.asp","admins.php","test.php","/image/WSO.php","/image/dz.php","/images/cpanel.php","/image/cpn.php","/image/sql.php","/image/mysql.php","/image/madspot.php", "/image/Cgishell.pl","/image/killer.php","/image/changeall.php","/image/2.php","/image/Sh3ll.php","/image/dz0.php","/image/dam.php","/image/user.php","/image/dom.php","/image/whmcs.php", "/image/vb.zip","/image/r00t.php","/image/c99.php","/image/gaza.php","/image/1.php","/image/wp.zip"."wp-content/images/disqus.php", "/image/d0mains.php","wp-content/images/akismet.php","/image/madspotshell.php","/image/Sym.php","/image/c22.php","/image/c100.php", "wp-content/images/admin.php#","wp-content/images/sitemap-core.php#", "wp-content/images/widget.php#","Cpanel.php","zone-h.php","tmp/user.php","tmp/Sym.php","cp.php", "/image/madspotshell.php","/image/root.php","/image/whmcs.php","/image/index.php","/image/2.php","/image/dz.php","/image/cpn.php", "/image/changeall.php","/image/Cgishell.pl","/image/sql.php","/image/admin.php","/image/h4xor.php", "/image/dz.php","/image/L3b.php","/image/d.php","/image/d.php","/image/L3b.php","wp-content/images/admin.php", "templates/rhuk_milkyway/index.php","templates/beez/index.php","admin1.php","upload.php","up.php","vb.zip","vb.rar", "/image/admin2.asp","/image/uploads.php","/image/sa.php","/image/sysadmins/","/image/admin1/","/image/Sym.php","http://black-hg.org/cc/images/Sym.php", "/image/r57.php","/wp-content/images/disqus.php","/image/shell.php","/image/sa.php","/image/admin.php", "/image/sa2.php","/2.php","/image/gaza.php","/image/up.php","/image/upload.php","/image/uploads.php","/image/index.php","/image/shell.php","/image/amad.php", "/image/t00.php","/image/dz.php","/image/site.rar","/image/Black.php","/image/site.tar.gz","/image/home.zip","/image/home.rar","/image/home.tar","/image/home.tar.gz", "/image/forum.zip","/image/forum.rar","/image/forum.tar","/image/forum.tar.gz","/image/test.txt","/image/ftp.txt","/user.txt","/site.txt", "/admin/cpanel","/awstats","/image/site.sql","/image/vb.sql","/image/forum.sql","/image/backup.sql","/image/back.sql","/image/data.sql","/image/wp.rar/", "wp-content/images/disqus.php","/image/asp.aspx","/image/index.php","/image/vaga.php", "/image/killer.php","/image/whmcs.php","/image/killer.php","/images/domaine.pl","/image/domaine.php","/image/useradmin/", "/image/d0maine.php","/image/d0maine.php","/image/sql.php","/images/dz1.php","/image/dz1.php","/image/forum.zip","/image/Symlink.php","/image/Symlink.pl", "forum.rar","joomla.zip","joomla.rar","wp.php","buck.sql","sysadmin.php","http://black-hg.org/cc/images/c99.php", "xd.php", "c100.php", "spy.aspx","xd.php","tmp/xd.php","sym/root/home/","billing/killer.php","tmp/upload.php","tmp/admin.php", "Server.php","/image/uploads.php","/image/up.php","Server/","/image/c99.php","/images/priv8.php","/image/priv8.php","/image/cgi.pl/", "/image/cgi.pl","/image/dom.php","/images/index.php","/image/webadmin.html","/image/admins.php", "/wp-content/image/d00.php", "/image/admins/","/image/admins.asp","/image/admins.php","/image/test.php","/images/WSO.php","/images/dz.php","/e107_administrator/cpanel.php","/images/cpn.php","/images/sql.php","/images/mysql.php","/image/madspot.php", "/images/Cgishell.pl","/images/killer.php","/images/changeall.php","/images/2.php","/images/Sh3ll.php","/images/dz0.php","/images/dam.php","/images/user.php","/images/dom.php","/images/whmcs.php", "/images/vb.zip","/images/r00t.php","/images/c99.php","/images/gaza.php","/images/1.php","/images/wp.zip"."wp-content/disqus.php", "/image/d0mains.php","wp-content/images/akismet.php","/image/madspotshell.php","/image/Sym.php","/image/c22.php","/image/c100.php", "wp-content/images/admin.php#","wp-content/images/sitemap-core.php#", "wp-content/images/widget.php#","Cpanel.php","zone-h.php","tmp/user.php","tmp/Sym.php","cp.php", "/image/madspotshell.php","/image/root.php","/image/whmcs.php","/image/index.php","/image/2.php","/image/dz.php","/image/cpn.php", "/image/changeall.php","/image/Cgishell.pl","/image/sql.php","/image/admin.php","/image/h4xor.php", "/image/dz.php","/image/L3b.php","/image/d.php","/image/d.php","/image/L3b.php","wp-content/images/admin.php", "templates/rhuk_milkyway/index.php","templates/beez/index.php","admin1.php","upload.php","up.php","vb.zip","vb.rar", "/images/admin2.asp","/images/uploads.php","/images/sa.php","/images/sysadmins/","/images/admin1/","/images/Sym.php","http://black-hg.org/cc/images/Sym.php", "/images/r57.php","/wp-content/disqus.php","/images/shell.php","/images/sa.php","/images/admin.php", "/images/sa2.php","http://black-hg.org/cc/images/2.php","/images/gaza.php","/images/up.php","/images/upload.php","/images/uploads.php","/images/index.php","/images/shell.php","/images/amad.php", "/images/t00.php","/images/dz.php","/images/site.rar","/images/Black.php","/images/site.tar.gz","/images/home.zip","/images/home.rar","/images/home.tar","/images/home.tar.gz", "/images/forum.zip","/images/forum.rar","/images/forum.tar","/images/forum.tar.gz","/images/test.txt","/images/ftp.txt","/e107_images/user.txt","/e107_images/site.txt", "/administrator/cpanel","/awstats","/images/site.sql","/images/vb.sql","/images/forum.sql","/images/backup.sql","/images/back.sql","/images/data.sql","/images/wp.rar/", "/e107_images/disqus.php","/images/asp.aspx","/images/index.php","/images/vaga.php", "/images/killer.php","/images/whmcs.php","/images/killer.php","/images/domaine.pl","/images/domaine.php","/images/useradmin/", "/images/d0maine.php","/images/d0maine.php","/images/sql.php","/e107_images/dz1.php","/images/dz1.php","/images/forum.zip","/images/Symlink.php","/images/Symlink.pl", "forum.rar","/e107_images/joomla.zip","/e107_downloads/joomla.rar","/e107_images/wp.php","/e107_images/buck.sql","/e107_images/sysadmin.php","/e107_images/c99.php", "/e107_images/xd.php", "/e107_images/c100.php", "spy.aspx","xd.php","tmp/xd.php","sym/root/home/","billing/killer.php","/images/upload.php","http://black-hg.org/cc/images/admin.php", "Server.php","/images/uploads.php","/images/up.php","Server/","/image/c99.php","/images/priv8.php","/image/priv8.php","/image/cgi.pl/", "/images/cgi.pl","/images/dom.php","/image/index.php","/images/webadmin.html","/images/admins.php", "/wp-content/images/d00.php", "/images/admins/","/images/admins.asp","/images/admins.php","/images/test.php"); 
      //Start Scan 
      foreach ($shells as $shell)
      { 
        $headers = get_headers($url.$shell); 
        if (eregi('200', $headers[0])) 
        { 
          //Result 
          echo "<a href=\"$url.$shell\">$url$shell</a> <span class=\"found\">Founded!</span><br /><br/><br/>"; 
          //By PirateHackf edit by TheB 
          $dz = fopen("shells.txt", "a+"); 
          $suck = "$url.$shell"; fwrite($dz, $suck."\n"); 
        } 
      } 
      //Result In Text File (shells.txt) 
      echo "<span class=\"damane\">Click Here to See Shells Founded On a txt File [ <a href=\"./shells.txt\" target=\"_blank\">shells.txt</a> ]</span>"; } ?></center> 
   <center>
     <p align="center"> </p>
     <p align="center"> </p>
     <p align="center"><font color="#F6358A" size="4?></font><br><br> Where there is a shell, there is a way .</p>
     </p> 
     <p>
   </center>
</body>
</html>
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این ابزار با نام Neopi یکی از قدزتمند ترین ها در نوع خودش هست

این ابزار که به زبان python نوشته شده قادر به اجرا شدن بر روی ویندوز و لینوکس هستش

که به جستوجو و کشف ابزارهای مخرب و شل کدها .و ... بر روی سرور می پردازد

 

 

github

git clone ssh://git@github.com:Neohapsis/NeoPI.git

 Options


 --version            show program's version number and exit
 -h, --help               show this help message and exit
 -C FILECSV, --csv=FILECSV
  generate CSV outfile
 -a, --all       Run all tests [Entropy, Longest Word, Compression
 -e, --entropy     Run entropy Test
 -l, --longestword   Run longest word test
 -c, --ic       Run IC test
 -A, --auto      Run auto file extension tests

Usage

نحوه استفاده:

neopi.py [options] <start directory> <OPTIONAL: filename regex>

example:

مثال:

[root@WebServer2 opt]# python neopi.py -a -A /var/www/html/

[[ Average IC for Search ]]
0.0372337579606

[[ Top 10 IC files ]]
 0.0156  /var/www/html/webmedia/shell3.php
 0.0178  /var/www/html/phpadmin/phpMyAdmin-3.3.8-all-languages/lang/chinese_simplified-utf-8.inc.php
 0.0184  /var/www/html/wordpress/wordpress/wp-admin/weevely.php
 0.0217  /var/www/html/joomla/templates/system/index.php
 0.0217  /var/www/html/joomla/administrator/templates/system/index.php
 0.0225  /var/www/html/wordpress/wordpress/wp-admin/js/revisions-js.php
 0.0229  /var/www/html/epesiBIM/epesi-1.1.3-rev7318/modules/Base/Mail/language/phpmailer.lang-ch.php
 0.0239  /var/www/html/epesiBIM/epesi-1.1.3-rev7318/modules/Base/Mail/language/phpmailer.lang-zh.php
 0.0240  /var/www/html/epesiBIM/epesi-1.1.3-rev7318/modules/Base/Mail/language/phpmailer.lang-zh_cn.php
 0.0248  /var/www/html/phpadmin/shell2.php

[[ Top 10 entropic files ]]
 6.3978  /var/www/html/phpadmin/phpMyAdmin-3.3.8-all-languages/lang/chinese_simplified-utf-8.inc.php
 6.0651  /var/www/html/epesiBIM/epesi-1.1.3-rev7318/modules/Base/Mail/language/phpmailer.lang-ch.php
 6.0061  /var/www/html/webmedia/shell3.php
 5.9870  /var/www/html/epesiBIM/epesi-1.1.3-rev7318/modules/Base/Mail/language/phpmailer.lang-zh.php
 5.9797  /var/www/html/epesiBIM/epesi-1.1.3-rev7318/modules/Base/Mail/language/phpmailer.lang-zh_cn.php
 5.9245  /var/www/html/phpadmin/shell2.php
 5.8895  /var/www/html/wordpress/wordpress/wp-admin/js/revisions-js.php
 5.8580  /var/www/html/phpadmin/phpMyAdmin-3.3.8-all-languages/lang/japanese-utf-8.inc.php
 5.8400  /var/www/html/epesiBIM/epesi-1.1.3-rev7318/modules/Base/Mail/language/phpmailer.lang-ja.php
 5.7602  /var/www/html/wordpress/wordpress/wp-admin/weevely.php

[[ Top 10 longest word files ]]
 111571  /var/www/html/webmedia/shell3.php
  2510  /var/www/html/webmedia/htdocs/templates/main.tpl.php
  1312  /var/www/html/joomla/shell.php
   728  /var/www/html/wordpress/wordpress/wp-admin/js/revisions-js.php
   536  /var/www/html/epesiBIM/epesi-1.1.3-rev7318/modules/Libs/QuickForm/3.2.11/HTML/QuickForm/Rule/Email.php
   522  /var/www/html/wordpress/wordpress/wp-includes/functions.php
   516  /var/www/html/phpadmin/phpMyAdmin-3.3.8-all-languages/libraries/tcpdf/tcpdf.php
   516  /var/www/html/epesiBIM/epesi-1.1.3-rev7318/modules/Libs/PHPExcel/lib/PHPExcel/Shared/PDF/tcpdf.php
   516  /var/www/html/epesiBIM/epesi-1.1.3-rev7318/modules/Libs/TCPDF/tcpdf4/tcpdf.php
   516  /var/www/html/joomla/libraries/tcpdf/tcpdf.php

[[ Highest Rank Files Based on test results ]]
   83%  /var/www/html/webmedia/shell3.php
   56%  /var/www/html/phpadmin/phpMyAdmin-3.3.8-all-languages/lang/chinese_simplified-utf-8.inc.php
   43%  /var/www/html/wordpress/wordpress/wp-admin/js/revisions-js.php
   36%  /var/www/html/epesiBIM/epesi-1.1.3-rev7318/modules/Base/Mail/language/phpmailer.lang-ch.php
   26%  /var/www/html/webmedia/htdocs/templates/main.tpl.php
   26%  /var/www/html/epesiBIM/epesi-1.1.3-rev7318/modules/Base/Mail/language/phpmailer.lang-zh.php
   23%  /var/www/html/wordpress/wordpress/wp-admin/weevely.php
   23%  /var/www/html/joomla/shell.php
   20%  /var/www/html/joomla/templates/system/index.php
   20%  /var/www/html/epesiBIM/epesi-1.1.3-rev7318/modules/Base/Mail/language/phpmailer.lang-zh_cn.php

pssword:

guardiran.org

 

 

NeoPI-master.rar

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اینم یه ابزار دیگه که با زبان php  نوشته شده..

#!/usr/bin/php

/*

* this script find some shell like

* c99, c100, r57, erne, Safe_Over

* and try to find some of unknow shell searching specific words this can be

* not safe

*

* how to use:

* the script don't need no-one of these parameter thay are facoltative

* -e Y/N enable disable eusristic mode (default is enable)

* -p a number 1-100 , it's the percentual of word that must be find into the file to warm the euristic mode

* -f check a single file

* -d check a single dir (normaly the program is recursive chek ALL file )

* powered by v3n0m_GirL

*/

$euristic__ = array("fopen", "file(", "file_get_contents", "sql", "opendir", "perms", "port", "eval", "system", "exec", "rename", "copy", "delete", "hack", "(\$_", "phpinfo", "uname", "glob", "is_writable", "is_readable", "get_magic_quotes_gpc()", "move_uploaded_file", "\$dir", "& 00", "get");

$word__ = array(

"c99" => array("c999shexit();", "setcookie(\"c999sh_surl\");", "c999_buff_prepare();"),

"c100" => array("\$back_connect_c=\"f0VMRgEBAQA", "function myshellexec(\$command) {", "tEY87ExcilDfgAMhwqM74s6o"),

"r57" => array("if(strpos(ex(\"echo abcr57\"),\"r57\")!=3)", "function ex(\$cfe)", "\$port_bind_bd_c=\"I2luY2x1ZGUg"),

"erne"=> array("function unix2DosTime(\$unixtime = 0)", "eh(\$errno, \$er", "\$mtime=@date(\"Y-m-d H:i:s\",@filemti"),

"Safe_Over" => array("function walkArray(\$array){", "function printpagelink(\$a, \$b, \$link = \"\")", "if (\$cmd != \"downl\")"),

"cmd_asp" => array(" ' -- Read th", "ll oFileSys.D", "Author: Maceo")

);

//the script work

$euristic_active = true;

$euristic_sens = 40;

for ($i = 1; $i < $argc; $i++)

{

if ($argv[$i] == "-h")

help($argv[0]);

elseif($argv[$i] == "-e")

{

if ($argv[$i+1] == "Y") $euristic_active = true;

if ($argv[$i+1] == "N") $euristic_active = false;

}

elseif($argv[$i] == "-p")

$euristic_sens = $argv[$i+1];

elseif($argv[$i] == "-d")

{

dir_scan($argv[$i+1]);

exit;

}

elseif($argv[$i] == "-f")

{

a($argv[$i+1]);

exit;

}

}

dir_scan(".");

function dir_scan($name)

{

if (!is_dir($name))

echo "$name is not a dir\n";

if ($o = @opendir($name))

{

while(false !== ($file = readdir($o)))

{

if ($file == '.' or $file == '..' or $file == basename(__file__)){ continue;}

else if (is_dir($name."/".$file)){dir_scan($name."/".$file);}

else

a($name."/".$file);

}

closedir($o);

}

else

echo "i can't open $name dir\n";

}

function a($file)

{

global $euristic_active;

global $euristic_sens;

if ($l = file_get_contents($file))

{

if ( $shell = check($l))
{
echo "[DANGER] word_list > ".$file."\tprobably ".$shell." shell\n";
}
else if ($euristic_active)
if ($t = check_euristic($l) and $t > $euristic_sens)
{
echo "[_ALERT] euristic $t%> ".$file."\tprobably is a shell\n";
}
}
else
{
echo "i can't open $file file\n";
}
}
function check($string)
{
$check = 0;
global $word__;
foreach($word__ as $shell => $code)
foreach($code as $microcode)
if (stripos($string, $microcode) !== false)
{
$check ++;
if ($check == 3) return $shell;
}
return false;
}
function check_euristic($string)
{
global $euristic__;
$check = 0;
foreach($euristic__ as $code)
if (stripos($string, $code) !== false)
$check++;
return intval(($check * 100) / count($euristic__));
}
function help($me)
{
echo "Dr. nefasto shell scanner\n".
"$me {-e [euristic method default = Y] Y/N -p [[0-100] euristic sensibility fewer == most feeble ] [-d [directory] / -f [file] ]}\n".
"exemple: $me -e N -d /tmp\n"
;
exit; 
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

انجمن تیم امنیتی گارد ایران

تیم امنیتی گارد ایران یک گروه مستقل است که قوانین آن با خط مشی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد. تیم امنیتی گارد ایران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این تیم تامین امنیت سایت ها و سرورهای ایرانی است. تیم ما همیشه برای دفاع از مرزهای سایبری سرزمین عزیزمان ایران آماده است.

شرکت گاردایران

پردازشگران ایمن داده ي آدلان

شماره ثبت: 9438

شبکه های اجتماعی

 

نمادها

logo.aspx?id=56084&Code=ybjZVyBlXag5cNRv logo-samandehi

×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

فعالیت شما در این انجمن به منزله تایید قوانین انجمن میباشد! شرایط استفاده