رفتن به مطلب

ارسال های توصیه شده

دورک باگ Sql Injection


inurl:index.php?id=

inurl:trainers.php?id=

inurl:buy.php?category=

inurl:article.php?ID=

inurllay_old.php?id=

inurl:declaration_more.php?decl_id=

inurlageid=

inurl:games.php?id=

inurlage.php?file=

inurl:newsDetail.php?id=

inurl:gallery.php?id=d=

inurl:event.php?id=

inurlroduct-item.php?id=

inurl:sql.php?id=

inurl:news_view.php?id=

inurl:select_biblio.php?id=

inurl:humor.php?id=

inurl:aboutbook.php?id=

inurl:fiche_spectacle.php?id=

inurl:article.php?id=

inurl:show.php?id=

inurl:staff_id=

inurl:newsitem.php?num=

inurl:readnews.php?id=

inurl:top10.php?cat=

inurl:historialeer.php?num=

inurl:reagir.php?num=

inurltray-Questions-View.php?num=

inurl:forum_bds.php?num=

inurl:game.php?id=

inurl:view_product.php?id=

inurl:newsone.php?id=

inurl:sw_comment.php?id=

inurl:news.php?id=

inurl:avd_start.php?av

inurl:communique_detail.php?id=

inurl:sem.php3?id=

inurl:kategorie.php4?id=

inurl:news.php?id=

inurl:index.php?id=

inurl:faq2.php?id=

inurl:show_an.php?id=

inurlreview.php?id=

inurl:loadpsb.php?id=

inurlpinions.php?id=

inurl:spr.php?id=

inurlages.php?id=

inurl:announce.php?id=

inurl:clanek.php4?id=

inurlarticipant.php?id=

inurl:download.php?id=

inurl:main.php?id=

inurl:review.php?id=

inurl:chappies.php?id=

inurl:read.php?id=

inurlrod_detail.php?id=

inurl:viewphoto.php?id=

inurl:article.php?id=

inurlerson.php?id=

inurlroductinfo.php?id=

inurl:showimg.php?id=

inurl:view.php?id=

inurl:website.php?id=

inurl:hosting_info.php?id=

inurl:gallery.php?id=

inurl:rub.php?idr=

inurl:view_faq.php?id=

inurl:artikelinfo.php?id=

inurl:detail.php?ID=

inurl:index.php?=

inurlrofile_view.php?id=

inurl:category.php?id=

inurlublications.php?id=

inurl:fellows.php?id=

inurl:downloads_info.php?id=

inurlrod_info.php?id=

inurl:shop.php?do=part&id=

inurlroductinfo.php?id=

inurl:collectionitem.php?id=

inurl:band_info.php?id=

inurlroduct.php?id=

inurl:releases.php?id=

inurl:ray.php?id=

inurlroduit.php?id=

inurlop.php?id=

inurl:shopping.php?id=

inurlroductdetail.php?id=

inurlost.php?id=

inurl:viewshowdetail.php?id=

inurl:clubpage.php?id=

inurl:memberInfo.php?id=

inurl:section.php?id=

inurl:theme.php?id=

inurlage.php?id=

inurl:shredder-categories.php?id=

inurl:tradeCategory.php?id=

inurlroduct_ranges_view.php?ID=

inurl:shop_category.php?id=

inurl:tran******.php?id=

inurl:channel_id=

inurl:item_id=

inurl:newsid=

inurl:trainers.php?id=

inurl:news-full.php?id=

inurl:news_display.php?getid=

inurl:index2.php?option=

inurl:readnews.php?id=

inurl:top10.php?cat=

inurl:newsone.php?id=

inurl:event.php?id=

inurlroduct-item.php?id=

inurl:sql.php?id=

inurl:aboutbook.php?id=

inurl:review.php?id=

inurl:loadpsb.php?id=

inurl:ages.php?id=

inurl:material.php?id=

inurl:clanek.php4?id=

inurl:announce.php?id=

inurl:chappies.php?id=

inurl:read.php?id=

inurl:viewapp.php?id=

inurl:viewphoto.php?id=

inurl:rub.php?idr=

inurl:galeri_info.php?l=

inurl:review.php?id=

inurl:iniziativa.php?in=

inurl:curriculum.php?id=

inurl:labels.php?id=

inurl:story.php?id=

inurl:look.php?ID=

inurl:newsone.php?id=

inurl:aboutbook.php?id=

inurl:material.php?id=

inurlpinions.php?id=

inurl:announce.php?id=

inurl:rub.php?idr=

inurl:galeri_info.php?l=

inurl:tekst.php?idt=

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دورک های دیگری از باگ Sql Injection

inurl:newscat.php?id=
inurl:newsticker_info.php?idn=
inurl:rubrika.php?idr=
inurl:rubp.php?idr=
inurlffer.php?idf=
inurl:art.php?idm=
inurl:title.php?id=
inur l: info.php?id=
inurl : pro.php?id=
inurl:index.php?id=
inurl:trainers.php?id=
inurl:buy.php?category=
inurl:article.php?ID=
inurllay_old.php?id=
inurl:declaration_more.php?decl_id=
inurlageid=
inurl:games.php?id=
inurlage.php?file=
inurl:newsDetail.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:show.php?id=
inurl:staff_id=
inurl:newsitem.php?num=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:historialeer.php?num=
inurl:reagir.php?num=
inurltray-Questions-View.php?num=
inurl:forum_bds.php?num=
inurl:game.php?id=
inurl:view_product.php?id=
inurl:newsone.php?id=
inurl:sw_comment.php?id=
inurl:news.php?id=
inurl:avd_start.php?avd=
inurl:event.php?id=
inurlroduct-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:news_view.php?id=
inurl:select_biblio.php?id=
inurl:humor.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:fiche_spectacle.php?id=
inurl:communique_detail.php?id=
inurl:sem.php3?id=
inurl:kategorie.php4?id=
inurl:news.php?id=
inurl:index.php?id=
inurl:faq2.php?id=
inurl:show_an.php?id=
inurlreview.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurlpinions.php?id=
inurl:spr.php?id=
inurlages.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurlarticipant.php?id=
inurl:download.php?id=
inurl:main.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurlrod_detail.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:article.php?id=
inurlerson.php?id=
inurlroductinfo.php?id=
inurl:showimg.php?id=
inurl:view.php?id=
inurl:website.php?id=
inurl:hosting_info.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:view_faq.php?id=
inurl:artikelinfo.php?id=
inurl:detail.php?ID=
inurl:index.php?=
inurlrofile_view.php?id=
inurl:category.php?id=
inurlublications.php?id=
inurl:fellows.php?id=
inurl:downloads_info.php?

.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دورک های جدیدتر باگ Sql Injection

inurlrod_info.php?id=
inurl:shop.php?do=part&id=
inurlroductinfo.php?id=
inurl:collectionitem.php?id=
inurl:band_info.php?id=
inurlroduct.php?id=
inurl:releases.php?id=
inurl:ray.php?id=
inurlroduit.php?id=
inurlop.php?id=
inurl:shopping.php?id=
inurlroductdetail.php?id=
inurlost.php?id=
inurl:viewshowdetail.php?id=
inurl:clubpage.php?id=
inurl:memberInfo.php?id=
inurl:section.php?id=
inurl:theme.php?id=
inurlage.php?id=
inurl:shredder-categories.php?id=
inurl:tradeCategory.php?id=
inurlroduct_ranges_view.php?ID=
inurl:shop_category.php?id=
inurl:tran******.php?id=
inurl:channel_id=
inurl:item_id=
inurl:newsid=
inurl:trainers.php?id=
inurl:news-full.php?id=
inurl:news_display.php?getid=
inurl:index2.php?option=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:newsone.php?id=
inurl:event.php?id=
inurlroduct-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurl:ages.php?id=
inurl:material.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurl:viewapp.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:review.php?id=
inurl:iniziativa.php?in=
inurl:curriculum.php?id=
inurl:labels.php?id=
inurl:story.php?id=
inurl:look.php?ID=
inurl:newsone.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:material.php?id=
inurlpinions.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:tekst.php?idt=
inurl:newscat.php?id=
inurl:newsticker_info.php?idn=
inurl:rubrika.php?idr=
inurl:rubp.php?idr=
inurlffer.php?idf=
inurl:art.php?idm=
inurl:title.php?id=
inurl:shop+php?id+site:fr
"inurl:admin.asp"
"inurl:login/admin.asp"
"inurl:admin/login.asp"
"inurl:adminlogin.asp"
"inurl:adminhome.asp"
"inurl:admin_login.asp"
"inurl:administratorlogin.asp"
"inurl:login/administrator.asp"
"inurl:administrator_login.asp"
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_assoc()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_array()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_num_rows()
inurl:"id=" & intext:"Warning: session_start()
inurl:"id=" & intext:"Warning: getimagesize()
inurl:"id=" & intext:"Warning: is_writable()
inurl:"id=" & intext:"Warning: getimagesize()
inurl:"id=" & intext:"Warning: Unknown()
inurl:"id=" & intext:"Warning: session_start()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_result()
inurl:"id=" & intext:"Warning: pg_exec()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_result()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_num_rows()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_query()
inurl:"id=" & intext:"Warning: array_merge()
inurl:"id=" & intext:"Warning: preg_match()
inurl:"id=" & intext:"Warning: ilesize()
inurl:"id=" & intext:"Warning: filesize()
inurl:"id=" & intext:"Warning: require()
inurl:index.php?id=
inurl:trainers.php?id=
inurl:login.asp
index of:/admin/login.asp
inurl:buy.php?category=
inurl:article.php?ID=
inurl:play_old.php?id=
inurl:declaration_more.php?decl_id=
inurl:pageid=
inurl:games.php?id=
inurl:page.php?file=
inurl:newsDetail.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:show.php?id=
inurl:staff_id=
inurl:newsitem.php?num=

-

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 ماه بعد...

اینم یه سری  Private

shop.php?action=
shop.php?bookid=
shop.php?cartID=
shop_details.php?prodid=
shopaddtocart.php
shopaddtocart.php?catalogid=
shopbasket.php?bookid=
shopbycategory.php?catid=
shopcart.php?title=
shopcreatorder.php
shopcurrency.php?cid=
shopdc.php?bookid=
shopdisplaycategories.php
shopdisplayproduct.php?catalogid=
shopdisplayproducts.php
shopexd.php
shopexd.php?catalogid=
shopping_basket.php?cartID=
shopprojectlogin.php
shopquery.php?catalogid=
shopremoveitem.php?cartid=
shopreviewadd.php?id=
shopreviewlist.php?id=
ShopSearch.php?CategoryID=
shoptellafriend.php?id=
shopthanks.php
shopwelcome.php?title=
show_item.php?id=
show_item_details.php?item_id=
showbook.php?bookid=
showStore.php?catID=
shprodde.php?SKU=
specials.php?id=
store.php?id=
store_bycat.php?id=
store_listing.php?id=
Store_ViewProducts.php?Cat=
store-details.php?id=
storefront.php?id=
storefronts.php?title=
storeitem.php?item=
StoreRedirect.php?ID=
privacy.php?cartID=
prodbycat.php?intCatalogID=
prodetails.php?prodid=
prodlist.php?catid=
product.php?bookID=
product.php?intProdID=
product_info.php?item_id=
productDetails.php?idProduct=
productDisplay.php
productinfo.php?item=
productlist.php?ViewType=Category&CategoryID=
productpage.php
products.php?ID=
price.php?cartID=
products.php?keyword=
products_category.php?CategoryID=
products_detail.php?CategoryID=
productsByCategory.php?intCatalogID=
prodView.php?idProduct=
promo.php?id=
promotion.php?catid=
pview.php?Item=
resellers.php?idCategory=
results.php?cat=
savecart.php?CartId=
search.php?CartID=
searchcat.php?search_id=
Select_Item.php?id=
Services.php?ID=
shippinginfo.php?CartId=
shop.php?a=
shop.php?action=
shop.php?bookid=
shop.php?cartID=
shop_details.php?prodid=
shopaddtocart.php
shopaddtocart.php?catalogid=
shopbasket.php?bookid=
shopbycategory.php?catid=
shopcart.php?title=
shopcreatorder.php
shopcurrency.php?cid=
shopdc.php?bookid=
shopdisplaycategories.php
shopdisplayproduct.php?catalogid=
shopdisplayproducts.php
shopexd.php
shopexd.php?catalogid=
shopping_basket.php?cartID=
shopprojectlogin.php
shopquery.php?catalogid=
shopremoveitem.php?cartid=
shopreviewadd.php?id=
shopreviewlist.php?id=
ShopSearch.php?CategoryID=
shoptellafriend.php?id=
shopthanks.php
shopwelcome.php?title=
show_item.php?id=
show_item_details.php?item_id=
showbook.php?bookid=
showStore.php?catID=
shprodde.php?SKU=
specials.php?id=
store.php?id=
store_bycat.php?id=
store_listing.php?id=
Store_ViewProducts.php?Cat=
store-details.php?id=
storefront.php?id=
storefronts.php?title=
storeitem.php?item=
StoreRedirect.php?ID=
product_info.php?products_id=
product_info.php?products_id=
product-list.php?category_id=
product.php?shopprodid=
product.php?productid=
product.php?product=
product.php?product_id=
productlist.php?id=
product.php?shopprodid=
garden_equipment/pest-weed-control/product.php?pr=
product.php?shopprodid=
browsepr.php?pr=
productlist.php?id=
kshop/product.php?productid=
product.php?pid=
showproduct.php?prodid=
product.php?productid=
productlist.php?id=
index.php?pageId=
productlist.php?tid=
product-list.php?id=
onlinesales/product.php?product_id=
garden_equipment/Fruit-Cage/product.php?pr=
product.php?shopprodid=
product_info.php?products_id=
productlist.php?tid=
showsub.php?id=
productlist.php?fid=
products.php?cat=
products.php?cat=
product-list.php?id=
product.php?sku=
store/product.php?productid=
products.php?cat=
productList.php?cat=
product_detail.php?product_id=
product.php?pid=
wiki/pmwiki.php?page=
summary.php?PID=
productlist.php?grpid=
cart/product.php?productid=
db/CART/product_details.php?product_id=
ProductList.php?id=
products/product.php?id=
product.php?shopprodid=
product_info.php?products_id=
product_ranges_view.php?ID=
rivacy.php?cartID=
prodbycat.php?intCatalogID=
prodetails.php?prodid=
prodlist.php?catid=
product.php?bookID=
product.php?intProdID=
product_info.php?item_id=
productDetails.php?idProduct=
productDisplay.php
productinfo.php?item=
productlist.php?ViewType=Category&CategoryID=
productpage.php
products.php?ID=
products.php?keyword=
products_category.php?CategoryID=
products_detail.php?CategoryID=
productsByCategory.php?intCatalogID=
prodView.php?idProduct=
promo.php?id=
promotion.php?catid=intext:© 2014 paypal inurl:product.php?id=
intext:© 2014 visa inurl:product.php?id=
intext:© 2014 master card inurl:product.php?id=
intext:© 2014 amex inurl:product.php?id=

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بنده یه تک دورک کاربردی قرار می دم.

این دورک سایت های باگ دار رو میاره بدون نیاز به تست سایت

site:.be inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_array()"

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لیست دورک sql

لیست کامل دورک sql

یک فایل متنی از تمامی دورک هایی که دوستان تهیه کردند و یک سری هم بنده بهش اضافه کردم پیوست شد

 

پسورد : guardiran.org

LIST.zip

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 3 هفته بعد...

جدیدترین دورک Sql Injection و (  Sql Injection NEW Dork  )

Sql Injection NEW Dork.txt

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 1 سال بعد...

سلام دوستان میشه بگین دورک ها چی هستند ؟

 

آیا با دورک ها میشه PSN رو زد ؟

 

اگه میشه لطفا دورکش رو بزارین ممنون میشم <3

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

انجمن تیم امنیتی گارد ایران

تیم امنیتی گارد ایران یک گروه مستقل است که قوانین آن با خط مشی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد. تیم امنیتی گارد ایران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این تیم تامین امنیت سایت ها و سرورهای ایرانی است. تیم ما همیشه برای دفاع از مرزهای سایبری سرزمین عزیزمان ایران آماده است.

شرکت گاردایران

پردازشگران ایمن داده ي آدلان

شماره ثبت: 9438

شبکه های اجتماعی

 

نمادها

logo.aspx?id=56084&Code=ybjZVyBlXag5cNRv logo-samandehi

×
×
  • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

فعالیت شما در این انجمن به منزله تایید قوانین انجمن میباشد! شرایط استفاده