رفتن به مطلب
انجمن تیم امنیتی گارد ایران

ارسال های توصیه شده

••.•´¯`•.•• 🎀 به نام خدا 🎀 ••.•`¯´•.••

با سلام خدمت کاربران محترم انجمن گاردایران

در این تاپیک یک رمزنگاری و رمزگشایی متن رو با برنامه Autoit نوشتم میتونید استفاده کنید سورس کدها و فیلم آموزشی نحوه ی استفاده را قرار میدم

;Code By rvlocker
;;;;;;;;guardiran.org
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Icon=..\Downloads\defend-encryption-cyan-1_0.ico
#AutoIt3Wrapper_UseX64=n
#AutoIt3Wrapper_Res_Comment=Code by rvlocker --> This is a program for text encryption
#AutoIt3Wrapper_Res_Description=Text encryption
#AutoIt3Wrapper_Run_Au3Stripper=y
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <Crypt.au3>
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <TabConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
Global $Form1 = GUICreate("EnCrypt Text ! code by---> rvlocker", 570, 256, 302, 173)
GUISetBkColor(0x008000)
Global $Tab1 = GUICtrlCreateTab(8, 0, 553, 249)
Global $enCryptText = GUICtrlCreateTabItem("EnCrypt")
Global $Edit1 = GUICtrlCreateEdit("", 48, 32, 265, 73)
GUICtrlSetData(-1, "")
Global $Button1 = GUICtrlCreateButton("SetPassword", 328, 48, 121, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Broadway")
GUICtrlSetColor(-1, 0x800000)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0x00FFFF)
Global $Edit2 = GUICtrlCreateEdit("", 48, 136, 265, 73)
GUICtrlSetData(-1, "")
Global $Button2 = GUICtrlCreateButton("Encrypt", 328, 160, 121, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 8, 400, 0, "Elephant")
GUICtrlSetColor(-1, 0x800080)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0x99B4D1)
Global $deCryptText = GUICtrlCreateTabItem("DeCrypt")
Global $Edit3 = GUICtrlCreateEdit("", 48, 40, 265, 73)
GUICtrlSetData(-1, "")
Global $Button3 = GUICtrlCreateButton("YourPassword", 328, 56, 121, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "Sitka Text")
GUICtrlSetColor(-1, 0x0000FF)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0x800080)
Global $Edit4 = GUICtrlCreateEdit("", 48, 136, 265, 73)
GUICtrlSetData(-1, "")
Global $Button4 = GUICtrlCreateButton("DeCrypt", 328, 152, 121, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 8, 800, 0, "Ravie")
GUICtrlSetColor(-1, 0x008080)
Global $Help = GUICtrlCreateTabItem("Help")
Global $Label1 = GUICtrlCreateLabel("Hello, to use the program", 144, 32, 219, 22)
GUICtrlSetFont(-1, 11, 400, 2, "Showcard Gothic")
GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xFFFFFF)
Global $Label2 = GUICtrlCreateLabel("first enter your password ", 128, 56, 248, 24)
GUICtrlSetFont(-1, 12, 400, 2, "Showcard Gothic")
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xFFFFFF)
Global $Label3 = GUICtrlCreateLabel("guardiran.org", 136, 160, 253, 30)
GUICtrlSetFont(-1, 16, 400, 0, "Wide Latin")
GUICtrlSetColor(-1, 0x00FF00)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xFFFFFF)
Global $Label4 = GUICtrlCreateLabel("and then your text for encryption", 112, 96, 289, 22)
GUICtrlSetFont(-1, 11, 400, 0, "Showcard Gothic")
GUICtrlSetColor(-1, 0xFF00FF)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xFFFFFF)
GUICtrlCreateTabItem("")
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
	$nMsg = GUIGetMsg()
	Switch $nMsg
		Case $GUI_EVENT_CLOSE
			Exit
		Case $Button1
			Global $PasswordFromUser1 = GUICtrlRead($Edit1)
		Case $Button2
			Global $TextFromUser1 = GUICtrlRead($Edit2)
			$encData = _Crypt_EncryptData($TextFromUser1,$PasswordFromUser1,$CALG_AES_256)
			MsgBox(64,"",$encData)
			$saveLocation = FileSaveDialog("Encrypt File ",@ScriptDir,"Text Files (*.txt)",16)
			FileWrite($saveLocation,$encData)
		Case $Button3
			Global $PasswordFromUser2 = GUICtrlRead($Edit3)
		Case $Button4
			$deCryptData = _Crypt_DecryptData($encData,$PasswordFromUser2,$CALG_AES_256)
			MsgBox(64,"",BinaryToString($encData))
			$saveLocation2 = FileSaveDialog("Decrypt File ",@ScriptDir,"Text Files (*.txt)",16)
			FileWrite($saveLocation2,$deCryptData)
	EndSwitch
WEndدر تاپیک های بعدی برنامه های بیشتری قرار خواهم داد

دانلود فایل ---->> دانلود از github

برای آموزش های بیشتر به دیسکورد گاردایران مراجعه فرمایید با تشکر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 هفته بعد...

••.•´¯`•.•• 🎀 به نام خدا 🎀 ••.•`¯´•.••

با سلام خدمت کاربران محترم انجمن گاردایران

در این تاپیک یک برنامه ی دیگه برای رمزنگاری متن با زبان VB نوشتم امیدوارتون خوشتون بیاد

ca5b6e422c9ec4292c09fb2d39729e07199d21175aed9de17fad49b16d7a289d

Source


'Profile: https://guardiran.org/profile/30462-rvlocker/
' --------------------------------------------------------------------------------
' -        script written by Rvlocker Virus Creator           -
' -                Version 1.10                 -
' -                                       -
' -                                       -
' -              Created by Rvlocker                -
' -                                       -
' -            With thanks to Guardiran.org             -
' -                                       -
' --------------------------------------------------------------------------------
Public Class frmMain

#Region " [ Encryption Functions: Code By Rvlocker ] "
  Public Function DES_Encrypt(ByVal input As String, ByVal pass As String) As String
    Dim DES As New System.Security.Cryptography.DESCryptoServiceProvider
    Dim Hash_DES As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
    Dim encrypted As String = ""
    Try
      Dim hash(7) As Byte
      Dim temp As Byte() = Hash_DES.ComputeHash(System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(pass))
      Array.Copy(temp, 0, hash, 0, 8)
      DES.Key = hash
      DES.Mode = Security.Cryptography.CipherMode.ECB
      Dim DESEncrypter As System.Security.Cryptography.ICryptoTransform = DES.CreateEncryptor
      Dim Buffer As Byte() = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(input)
      encrypted = Convert.ToBase64String(DESEncrypter.TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length))
      Return encrypted
    Catch ex As Exception
    End Try
  End Function
  Public Function DES_Decrypt(ByVal input As String, ByVal pass As String) As String
    Dim DES As New System.Security.Cryptography.DESCryptoServiceProvider
    Dim Hash_DES As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
    Dim decrypted As String = ""
    Try
      Dim hash(7) As Byte
      Dim temp As Byte() = Hash_DES.ComputeHash(System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(pass))
      Array.Copy(temp, 0, hash, 0, 8)
      DES.Key = hash
      DES.Mode = Security.Cryptography.CipherMode.ECB
      Dim DESDecrypter As System.Security.Cryptography.ICryptoTransform = DES.CreateDecryptor
      Dim Buffer As Byte() = Convert.FromBase64String(input)
      decrypted = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(DESDecrypter.TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length))
      Return decrypted
    Catch ex As Exception
    End Try
  End Function
  Public Function AES_Encrypt(ByVal input As String, ByVal pass As String) As String
    Dim AES As New System.Security.Cryptography.RijndaelManaged
    Dim Hash_AES As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
    Dim encrypted As String = ""
    Try
      Dim hash(31) As Byte
      Dim temp As Byte() = Hash_AES.ComputeHash(System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(pass))
      Array.Copy(temp, 0, hash, 0, 16)
      Array.Copy(temp, 0, hash, 15, 16)
      AES.Key = hash
      AES.Mode = Security.Cryptography.CipherMode.ECB
      Dim DESEncrypter As System.Security.Cryptography.ICryptoTransform = AES.CreateEncryptor
      Dim Buffer As Byte() = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(input)
      encrypted = Convert.ToBase64String(DESEncrypter.TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length))
      Return encrypted
    Catch ex As Exception
    End Try
  End Function
  Public Function AES_Decrypt(ByVal input As String, ByVal pass As String) As String
    Dim AES As New System.Security.Cryptography.RijndaelManaged
    Dim Hash_AES As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
    Dim decrypted As String = ""
    Try
      Dim hash(31) As Byte
      Dim temp As Byte() = Hash_AES.ComputeHash(System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(pass))
      Array.Copy(temp, 0, hash, 0, 16)
      Array.Copy(temp, 0, hash, 15, 16)
      AES.Key = hash
      AES.Mode = Security.Cryptography.CipherMode.ECB
      Dim DESDecrypter As System.Security.Cryptography.ICryptoTransform = AES.CreateDecryptor
      Dim Buffer As Byte() = Convert.FromBase64String(input)
      decrypted = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(DESDecrypter.TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length))
      Return decrypted
    Catch ex As Exception
    End Try
  End Function
  Public Function TripleDES_Encrypt(ByVal input As String, ByVal pass As String) As String
    Dim TripleDES As New System.Security.Cryptography.TripleDESCryptoServiceProvider
    Dim Hash_TripleDES As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
    Dim encrypted As String = ""
    Try
      Dim hash(23) As Byte
      Dim temp As Byte() = Hash_TripleDES.ComputeHash(System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(pass))
      Array.Copy(temp, 0, hash, 0, 16)
      Array.Copy(temp, 0, hash, 15, 8)
      TripleDES.Key = hash
      TripleDES.Mode = Security.Cryptography.CipherMode.ECB
      Dim DESEncrypter As System.Security.Cryptography.ICryptoTransform = TripleDES.CreateEncryptor
      Dim Buffer As Byte() = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(input)
      encrypted = Convert.ToBase64String(DESEncrypter.TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length))
      Return encrypted
    Catch ex As Exception
    End Try
  End Function
  Public Function TripleDES_Decrypt(ByVal input As String, ByVal pass As String) As String
    Dim TripleDES As New System.Security.Cryptography.TripleDESCryptoServiceProvider
    Dim Hash_TripleDES As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
    Dim decrypted As String = ""
    Try
      Dim hash(23) As Byte
      Dim temp As Byte() = Hash_TripleDES.ComputeHash(System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(pass))
      Array.Copy(temp, 0, hash, 0, 16)
      Array.Copy(temp, 0, hash, 15, 8)
      TripleDES.Key = hash
      TripleDES.Mode = Security.Cryptography.CipherMode.ECB
      Dim DESDecrypter As System.Security.Cryptography.ICryptoTransform = TripleDES.CreateDecryptor
      Dim Buffer As Byte() = Convert.FromBase64String(input)
      decrypted = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(DESDecrypter.TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length))
      Return decrypted
    Catch ex As Exception
    End Try
  End Function
  Public Function RC2_Encrypt(ByVal input As String, ByVal pass As String) As String
    Dim RC2 As New System.Security.Cryptography.RC2CryptoServiceProvider
    Dim Hash_RC2 As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
    Dim encrypted As String = ""
    Try
      Dim hash() As Byte = Hash_RC2.ComputeHash(System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(pass))

      RC2.Key = hash
      RC2.Mode = Security.Cryptography.CipherMode.ECB
      Dim DESEncrypter As System.Security.Cryptography.ICryptoTransform = RC2.CreateEncryptor
      Dim Buffer As Byte() = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(input)
      encrypted = Convert.ToBase64String(DESEncrypter.TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length))
      Return encrypted
    Catch ex As Exception
    End Try
  End Function
  Public Function RC2_Decrypt(ByVal input As String, ByVal pass As String) As String
    Dim RC2 As New System.Security.Cryptography.RC2CryptoServiceProvider
    Dim Hash_RC2 As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
    Dim decrypted As String = ""
    Try
      Dim hash() As Byte = Hash_RC2.ComputeHash(System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(pass))
      RC2.Key = hash
      RC2.Mode = Security.Cryptography.CipherMode.ECB
      Dim DESDecrypter As System.Security.Cryptography.ICryptoTransform = RC2.CreateDecryptor
      Dim Buffer As Byte() = Convert.FromBase64String(input)
      decrypted = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(DESDecrypter.TransformFinalBlock(Buffer, 0, Buffer.Length))
      Return decrypted
    Catch ex As Exception
    End Try
  End Function
  Public Function XOR_Encrypt(ByVal Input As String, ByVal pass As String) As String
    Dim out As New System.Text.StringBuilder
    Dim u As Integer
    For i As Integer = 0 To Input.Length - 1
      Dim tmp As String = Hex(Asc(Input(i)) Xor Asc(pass(u)))
      If tmp.Length = 1 Then tmp = "0" & tmp
      out.Append(tmp)
      If u = pass.Length - 1 Then u = 0 Else u = u + 1
    Next
    Return out.ToString
  End Function
  Public Function XOR_Decrypt(ByVal Input As String, ByVal pass As String) As String
    Dim out As New System.Text.StringBuilder
    Dim u As Integer
    For i As Integer = 0 To Input.Length - 1 Step +2
      Dim tmp As String = Chr(("&H" & Input.Substring(i, 2)) Xor Asc(pass(u)))
      out.Append(tmp)
      If u = pass.Length - 1 Then u = 0 Else u = u + 1
    Next
    Return out.ToString
  End Function
  Public Function CustomXOR_Encrypt(ByVal Input As String, ByVal pass As String) As String
    Dim out As New System.Text.StringBuilder
    Dim Hash As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
    Dim XorHash As Byte() = Hash.ComputeHash(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(pass))
    Dim u As Integer
    For i As Integer = 0 To Input.Length - 1
      Dim tmp As String = Hex(Asc(Input(i)) Xor XorHash(u))
      If tmp.Length = 1 Then tmp = "0" & tmp
      out.Append(tmp)
      If u = pass.Length - 1 Then u = 0 Else u = u + 1
    Next
    Return out.ToString
  End Function
  Public Function CustomXOR_Decrypt(ByVal Input As String, ByVal pass As String) As String
    Dim out As New System.Text.StringBuilder
    Dim Hash As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
    Dim XorHash As Byte() = Hash.ComputeHash(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(pass))
    Dim u As Integer
    For i As Integer = 0 To Input.Length - 1 Step +2
      Dim tmp As String = Chr(("&H" & Input.Substring(i, 2)) Xor XorHash(u))
      out.Append(tmp)
      If u = pass.Length - 1 Then u = 0 Else u = u + 1
    Next
    Return out.ToString
  End Function
  Public Function RSA_Encrypt(ByVal Input As String) As String
    Dim cp As New Security.Cryptography.CspParameters
    cp.Flags = Security.Cryptography.CspProviderFlags.UseMachineKeyStore
    cp.KeyContainerName = "Keys"
    Dim RSA As New Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider(cp)

    Dim buffer As Byte() = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(Input)
    Dim encrypted As Byte() = RSA.Encrypt(buffer, True)
    Return Convert.ToBase64String(encrypted)
  End Function
  Public Function RSA_Decrypt(ByVal Input As String) As String
    Dim cp As New Security.Cryptography.CspParameters
    cp.Flags = Security.Cryptography.CspProviderFlags.UseMachineKeyStore
    cp.KeyContainerName = "Keys"
    Dim RSA As New Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider(cp)
    Dim buffer As Byte() = Convert.FromBase64String(Input)
    Dim decrypted As Byte() = RSA.Decrypt(buffer, True)
    Return System.Text.Encoding.UTF8.GetString(decrypted)
  End Function
#End Region

  Private Sub frmMain_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

  End Sub

  Private Sub btnEncrypt_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnEncrypt.Click
    If EncryptionMethod.Text = "AES Encryption" Then
      TextToEncrypt.Text = AES_Encrypt(TextToEncrypt.Text, EncryptionPassword.Text)
    ElseIf EncryptionMethod.Text = "RC2 Encryption" Then
      TextToEncrypt.Text = RC2_Encrypt(TextToEncrypt.Text, EncryptionPassword.Text)
    ElseIf EncryptionMethod.Text = "RSA Encryption" Then
      TextToEncrypt.Text = RSA_Encrypt(TextToEncrypt.Text)
    ElseIf EncryptionMethod.Text = "XOR Encryption" Then
      TextToEncrypt.Text = XOR_Encrypt(TextToEncrypt.Text, EncryptionPassword.Text)
    ElseIf EncryptionMethod.Text = "DES Encryption" Then
      TextToEncrypt.Text = DES_Encrypt(TextToEncrypt.Text, EncryptionPassword.Text)
    ElseIf EncryptionMethod.Text = "TripleDES Encryption" Then
      TextToEncrypt.Text = TripleDES_Encrypt(TextToEncrypt.Text, EncryptionPassword.Text)
    ElseIf EncryptionMethod.Text = "XOR Encryption [Custom]" Then
      TextToEncrypt.Text = CustomXOR_Encrypt(TextToEncrypt.Text, EncryptionPassword.Text)
    End If
  End Sub

  Private Sub btnDecrypt_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDecrypt.Click
    If EncryptionMethod.Text = "AES Encryption" Then
      TextToDecrypt.Text = AES_Decrypt(TextToDecrypt.Text, EncryptionPassword.Text)
    ElseIf EncryptionMethod.Text = "RC2 Encryption" Then
      TextToDecrypt.Text = RC2_Decrypt(TextToDecrypt.Text, EncryptionPassword.Text)
    ElseIf EncryptionMethod.Text = "RSA Encryption" Then
      TextToDecrypt.Text = RSA_Decrypt(TextToDecrypt.Text)
    ElseIf EncryptionMethod.Text = "XOR Encryption" Then
      TextToDecrypt.Text = XOR_Decrypt(TextToDecrypt.Text, EncryptionPassword.Text)
    ElseIf EncryptionMethod.Text = "DES Encryption" Then
      TextToDecrypt.Text = DES_Decrypt(TextToDecrypt.Text, EncryptionPassword.Text)
    ElseIf EncryptionMethod.Text = "TripleDES Encryption" Then
      TextToDecrypt.Text = TripleDES_Decrypt(TextToDecrypt.Text, EncryptionPassword.Text)
    ElseIf EncryptionMethod.Text = "XOR Encryption [Custom]" Then
      TextToDecrypt.Text = CustomXOR_Decrypt(TextToDecrypt.Text, EncryptionPassword.Text)
    End If
  End Sub

  Private Sub btnCopy1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCopy1.Click
    My.Computer.Clipboard.Clear()
    My.Computer.Clipboard.SetText(TextToEncrypt.Text)
  End Sub

  Private Sub btnCopy2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnCopy2.Click
    My.Computer.Clipboard.Clear()
    My.Computer.Clipboard.SetText(TextToDecrypt.Text)
  End Sub

  Private Sub btnPaste1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPaste1.Click
    TextToEncrypt.Text = My.Computer.Clipboard.GetText()
  End Sub

  Private Sub btnPaste2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPaste2.Click
    TextToDecrypt.Text = My.Computer.Clipboard.GetText()
  End Sub
End Class

پسورد ---->>>> guardiran.org

Text Encryption.rar

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
 اشتراک گذاری

انجمن تیم امنیتی گارد ایران

تیم امنیتی گارد ایران یک گروه مستقل است که قوانین آن با خط مشی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد. تیم امنیتی گارد ایران از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرد و هدف این تیم تامین امنیت سایت ها و سرورهای ایرانی است. تیم ما همیشه برای دفاع از مرزهای سایبری سرزمین عزیزمان ایران آماده است.

شبکه های اجتماعی

×
×
 • اضافه کردن...